Zenderkerk

Inhoud van de diensten

Eredienst
Iedere zondag en op kerkelijke feestdagen komen we als gemeente naar de Zenderkerk om daar God en elkaar te ontmoeten. Het zijn voor ons de hoogtepunten in de week: samen bidden, samen zingen en samen luisteren naar wat God ons wil zeggen. De morgendiensten beginnen om 9.30 uur.
In de morgendiensten wordt de liturgie volledig ‘gebeamd’. De kerkenraad moedigt het eigen gebruik van de Bijbel tijdens de verkondiging ook nadrukkelijk aan.
Tijdens de morgendiensten wordt door verschillende gemeenteleden meegewerkt aan de diensten door het verzorgen van de schriftlezing en het deelnemen aan de muziekgroep.
De predikanten die voorgaan in de diensten worden wekelijks vermeld in het Huizer Kerkblad en op de website www.hervormdhuizen.nl.

Bijbelboeken
In het komend seizoen zullen we regelmatig in de diensten uit het Bijbelboek Johannes lezen. De predikanten van de Hervormde Gemeente hebben afgesproken dit seizoen hier allemaal uit te preken. Per wijkgemeente zal dat op eigen wijze worden ingevuld. Maar zo zijn we als Hervormde Gemeente wel duidelijk samen in de Schrift aan het lezen. Ook bij Bijbelkringen zou gekozen kunnen worden voor het Bijbelboek Johannes.
In de morgendiensten in het najaar van 2016 hopen we het Bijbelboek Richteren (Rechters) met elkaar te lezen. Een goed hulpmiddel voor persoonlijke en gezamenlijke Bijbelstudie hierbij is een boekje van Tim Keller: ‘Rechters. Om te lezen, te leren, te leiden’.
In de gezamenlijke middagdiensten in de Meentkerk luisteren we in de 2e helft van 2016 naar de Romeinenbrief. De eerste acht hoofdstukken van deze belangrijke brief zullen door de verschillende predikanten worden uitgelegd.

Voorbede, Mededelingen en Moment van delen
Voorbede
Een belangrijk element in de eredienst is de voorbede. We willen zo als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar moeiten en zorgen, maar ook vreugde delen en voorleggen aan onze God.
De voorbeden voor zieken, huwelijksjubilea, etc. kunt u doorgeven aan de scriba, ouderling Gert Veerman, tel. 5240633, e-mail zenderkerk@hervormdhuizen.nl. Wilt u hem dit, zo mogelijk, ruim van tevoren melden?
Mededelingen
Voorafgaande aan de morgendiensten kunnen mededelingen van de kerkenraad en ook van andere kerkelijke geledingen gepresenteerd worden op de beamer.
Deze presentatie vervangt de afkondigingen. Berichten van activiteiten dienen - kort en krachtig - uiterlijk vrijdag bij de scriba aangeleverd te worden. De eindredactie van de berichten geschiedt door de scriba.
Moment van delen
Sinds de introductie van de nieuwe liturgische invulling is het mogelijk om in het ‘moment van delen’ zaken, gebeurtenissen e.d. te delen met de gemeente. De coördinatie van het moment van delen is de verantwoordelijkheid van de scriba.

Bediening Heilige Doop
Doorgaans is er één maal in de 2 á 3 maanden gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop in het midden van de gemeente, waarbij onze wijkpredikant voorgaat.
Voordat de doop bediend wordt, vindt er een doopgesprek plaats. De ‘doopgesprekken’ worden gehouden op de woensdagavond ongeveer twee weken voor de doopdienst in de consistorie van de Zenderkerk. Tussen het doopgesprek en de bediening van de Heilige Doop wordt door de sectieouderling(en) een doopbezoek afgelegd.

Viering van het Heilig Avondmaal
Naast de wekelijkse verkondiging van het Woord en de bediening van de Heilige Doop vieren we als gemeente ook het Heilig Avondmaal. Bij de viering van het Heilig Avondmaal gedenken we het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus en wat Hij daarin voor ons gegeven heeft. Dat komt tot uitdrukking in het breken van het brood (symbool voor het gebroken lichaam van onze Here) en in de wijn (als teken van het vergoten bloed van onze Here). In dankbaarheid aan Zijn overwinning over de dood, mogen we het Avondmaal vieren totdat Hij terugkomt. Om zo een invulling te geven aan de Bijbelse opdracht vieren we in ieder geval op 4 (en vanaf 2017: op 5) zondagen het Heilig Avondmaal. De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats in de morgen- en de middagdienst. In de middagdienst wordt de viering van ’s morgens voortgezet en is er gelegenheid voor deelname aan het Heilig Avondmaal voor gemeenteleden die 's morgens niet in de gelegenheid waren om deel te nemen.

Op de zondag, voor de viering van het Heilig Avondmaal, wordt er een voorbereidingsdienst gehouden. Voorafgaand aan deze voorbereidingsdienst is er gelegenheid voor censura morum. Wilt u in verband met de viering van het Heilig Avondmaal een gesprek met een lid van de kerkenraad dan kunt u dat kenbaar maken aan de scriba, ouderling Gert Veerman, tel. 5240633 of via de mail: zenderkerk@hervormdhuizen.nl.
Op de zaterdagavond, voor de Avondmaalszondag is er voor de hele gemeente van 19.00 - 19.45 uur een bezinningsmoment in de Nieuwe Kerk.

Aangepaste kerkdiensten
Elk seizoen worden er vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. De aangepaste kerkdiensten zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder een lichamelijk en/of visuele handicap). Deze diensten zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. In deze diensten, die beginnen om 14.45 uur, gaan de plaatselijke predikanten voor.
De aangepaste kerkdiensten worden gehouden op 9 oktober 2016, 18 december 2016, 5 februari 2017, 9 april 2017 en 11 juni 2017.
Contactpersoon: dhr. B.J.D. Lohuis, tel. 5235060, e-mail: bjdlohuis@casema.nl

Project Kerk en School
Dit is een samenwerking tussen de Christelijke basisscholen uit de wijk en de kerk. In de ochtenddienst wordt de projectweek afgesloten met een themadienst, toegespitst op het project waar de kinderen in de voorafgaande week aan gewerkt hebben. Ook worden er werkjes en tekeningen in de kerk opgehangen die de kinderen aan hun ouders en andere familieleden kunnen laten zien. De projectdiensten worden afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken. Dit seizoen worden de projectzondagen gehouden op 6 november 2016 en 29 januari 2017.