Bestuur en organisatie

ANBI

A.    Algemene gegevens

Naam:    
    
Telefoonnummer:
RSIN:    
Website adres:
E-mail:    
Adres:    
Postcode:    
Plaats:    
Postadres:    
Postcode:    
Plaats:   

Protestantse Kerk in Nederland –
Hervormde Gemeente Huizen
035 303 34 84
0026.08.856
www.hervormdhuizen.nl
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl
Borneolaan 30
1276 NS
Huizen
Postbus 124
1270 AC
Huizen

De Hervormde Gemeente van Huizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Opens external link in new windowKerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Huizen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de afvaardigingen van ambtsdragers uit de verschillende kerkenraden van wijkgemeenten Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk, Meentkerk. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 18 leden. De ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke wijkgemeenten en door de wijkkerkenraden afgevaardigd naar de algemene kerkenraad.
Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd door alle ouderlingen-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Huizen. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college dient uit tenminste drie leden te bestaan en telt in onze gemeente 18 leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11 artikel 3 van de kerkorde).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Opens external link in new windowBeleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website in de mediatheek vindt u het Initiates file downloadbeleidsplan 2010-2015 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Opens external link in new windowGenerale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van wijkkerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de website in de Opens internal link in current windowmediatheek kunnen recente  kerkbladen worden geopend waarin verslag wordt gedaan van alle activiteiten in de kerkelijke gemeente. Kerkbladen welke niet (meer) zijn op te openen via de site kunnen – op verzoek – worden nageslagen in het archief welke zich bevindt in de Zenderkerk.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

JAARREKENING

 

BEGROTING

 

JAARREKENING

KRM Hervormde gemeente Huizen

2020

 

2020

 

2019

BATEN

 

 

 

 

 

Kerkelijke bijdrage (AKB)

                625.157

 

             635.000

 

              633.544

Collecte opbrengsten

                163.927

 

            162.700

 

              160.582

Giften

                  35.819

 

               15.000

 

                18.463

Rente

                           -  

 

                         -  

 

                     279

Erfpachtcanon

                  70.000

 

               70.000

 

                70.000

Herwaardering pastorieën

                  58.677

 

                         -  

 

                61.330

Overige baten (incl. boekwinst verkoop pastorieën)

                  75.822

 

               31.101

 

                43.049

TOTAAL BATEN EXCLUSIEF BIJZONDERE BATEN

       1.029.402

 

      913.801

 

          987.247

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

Onderhoud kerken en gebouwen

                255.774

 

             211.550

 

              253.799

Loonkosten

                474.448

 

             592.505

 

              507.690

Bijdragen PKN en Visnet

                  67.264

 

               67.000

 

                53.895

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

                  58.777

 

               75.900

 

                69.349

Overige lasten

                  43.708

 

               40.900

 

                39.299

Lasten overige inventarissen (kerkradio)

                    9.666

 

                 4.800

 

                  8.218

TOTAAL LASTEN EXCLUSIEF BIJZONDERE LASTEN

          909.637

 

      992.655

 

          932.250

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT EXCLUSIEF BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

          119.765

 

       78.854-

 

            54.997

 

 

 

 

 

 

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

                           -  

 

                         -  

 

                  3.628

Waarvan Legaten

                           -  

 

                         -  

 

                  3.628

 

 

 

 

 

 

TOTAAL RESULTAAT

          119.765

 

       78.854-

 

            58.625

I. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk-)gebouwen of een specifiek project.Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.