Structuur en regelingen

In de beleidsnotitie ‘Hervormd Huizen richting 2030’ wordt melding gemaakt van de invoering van een minimale eenduidige structuur en een kleinere Algemene Kerkenraad met directe vertegenwoordiging.

Dit bericht is geplaatst op 04-07-2021
Structuur en regelingen

In de afgelopen jaren is hier uitgebreid over gesproken binnen de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden. Als uitgangspunt is het document Kerk2025 van de PKN genomen, waarin het ‘back to basics’ centraal staat. Vanuit deze gedachte is kritisch gekeken naar bestaande structuren en is overlegd op welke wijze we in de toekomst willen samenwerken, waarbij we gezamenlijk kunnen staan voor de kernpunten:

● Eenheid binnen Hervormd Huizen met de ruimte voor een eigen invulling van de wijken

● Missionaire gerichtheid

● Gerichtheid op jonge mensen

In het verleden functioneerde de Algemene Kerkenraad (AK), voorheen nog de Centrale Kerkenraad, min of meer als zelfstandig orgaan met een sturende rol. Met de toegenomen verscheidenheid in de wijkgemeenten is deze rol langzamerhand ontwikkeld tot een meer coördinerende. In de structuur zat nog wel een aantal zaken dat het functioneren belemmerde en wat stroperig maakte. Zo zaten de afgevaardigden naar de AK er op persoonlijke titel, waren de agenda’s van de wijkgemeenten en de AK niet op elkaar afgestemd en was de grootte van de AK (21 personen) ook niet optimaal. Om hiermee om te kunnen gaan was het regelmatig nodig om allerlei overlegstructuren in het leven te roepen, zeker als er snel gehandeld moest worden.

Er is nu gekozen om te gaan werken met een vereenvoudigde structuur, waarbij de verantwoordelijkheden van de wijkkerkenraden en de AK helder zijn afgebakend. De afgevaardigden vanuit de wijkgemeenten zullen binnen de AK namens hun wijkgemeenten spreken en zijn binnen hun eigen wijkgemeenten ook de spreekbuizen voor het gemeente-brede beleid.