Uitgifte in erfpacht van Hervormd Kerkelijk Centrum 't Visnet

Begin dit jaar heeft de Algemene Kerkenraad, als onderdeel van haar visie “Hervormd Huizen richting 2030” en de financiele haalbaarheid daarvan, kenbaar gemaakt dat besloten is ’t Visnet af te stoten. In vervolg hierop is het Bestuur van ’t Visnet met inzet van externe adviseurs overgegaan tot het doorlopen van het verkooptraject. Dit traject is afgerond en in dit bericht informeren wij u als leden van de Hervormde Gemeente Huizen over het doorlopen traject en de succesvolle uitkomst daarvan.

Dit bericht is geplaatst op 19-11-2021
Uitgifte in erfpacht van Hervormd Kerkelijk Centrum 't Visnet

 Inschrijvingsfase

Begin september is een inschrijfperiode gestart. De belangstelling voor de verkoop van ’t Visnet was groot. Tientallen partijen hebben gebruik gemaakt van de bezichtigingsmogelijkheden en er is volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot stellen van vragen. In de uitvraagdocumenten behorend bij dit traject is de mogelijkheid gegeven voor het doen van een inschrijving met een eenmalige koopsom en een inschrijving met erfpacht voor een periode van 25 jaar. In totaal hebben 28 partijen daadwerkelijk een inschrijving gedaan. Het inschrijvingstraject is begeleid door een onafhankelijk adviseur en een makelaar en de inschrijvingen zijn door de inschrijvers ingediend bij de notaris.

Erfpacht

Onder begeleiding van de externe adviseur zijn alle inschrijvingen geanalyseerd en beoordeeld. In overleg met het Bestuur van ’t Visnet en haar Raad van Toezicht (waarin vertegenwoordigd het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen) is Rebel’s Begrafenisonderneming als meest gerede partij geselecteerd. Rebel’s Begrafenisonderneming heeft het meest passend aanbod gedaan, middels een jaarlijkse erfpachtcanon groot € 80.000,- met een vijfjaarlijkse indexering voor een periode van 25 jaar. De keuze voor het aangaan van een erfpachtconstructie is gemaakt omdat hiermee én een vaste kasstroom ontstaat voor de Hervormde Gemeente Huizen én de waarde van grond en gebouw voor de lange termijn bij de Hervormde Gemeente Huizen blijft. Erfpacht betekent in deze dat grond en gebouw voor een periode van 25 jaar volledig in gebruik en beheer zijn van Rebel’s Begrafenisonderneming en dat na afloop van de erfpachtperiode grond en gebouw weer vervallen aan de eigenaar (of erfpachtgever), zijnde op dit moment de Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum ’t Visnet.

Besluitvorming

Na besluitvorming door het Bestuur is conform de statuten van de Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum ’t Visnet het besluit geaccordeerd door de Raad van Toezicht en de Algemene Kerkenraad en is het ter goedkeuring voorgelegd aan het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Als Bestuur van ’t Visnet zijn we verheugd te kunnen mededelen dat het besluit is genomen tot het effectueren van het uitgeven in erfpacht van de grond en het gebouw aan Rebel’s Begrafenisonderneming. Hiermee krijgt het gebouw ’t Visnet een zeer passende herbestemming waarbij het gebouw grotendeels intact blijft en naast een financiële kasstroom gedurende 25 jaar het gebouw een grote meerwaarde kan houden in de volle breedte van de gemeente Huizen.

Overdracht en gebruik ‘t Visnet

Het recht op gebruik van de grond en het gebouw wordt per 1 februari 2022 overgedragen aan Rebel’s Begrafenisonderneming. Wij zijn met Rebel’s Begrafenisonderneming overeengekomen dat zij vanaf 1 februari 2022 de exploitatie overneemt, maar dat de Hervormde Gemeente Huizen nog gebruik mag maken van ‘t Visnet op de wijze zoals we dat nu ook doen tot 1 juli 2022.

Obligatiehouders

Ten behoeve van de renovatie van ’t Visnet in 1997, zijn obligaties uitgegeven. Jaarlijks wordt een deel van deze obligaties uitgeloot waarbij de obligatiehouder de waarde daarvan terug kan ontvangen. Vooralsnog verandert daar ook na de uitgifte in erfpacht niets aan en zal de jaarlijkse loting plaatsvinden, conform de uitgangspunten, zoals deze ook in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Korte terugblik

Met de aanstaande overdracht komt ook een einde aan een lange historie van ’t Visnet als kerk- en multifunctioneel gebouw dat sinds 1954 een centrale rol heeft gespeeld binnen de Hervormde Gemeente Huizen. Een gebouw waar menig gemeentelid ongetwijfeld een warme of bijzondere herinnering aan heeft. Of het nu gaat om de erediensten die er in het verleden zijn gehouden, recepties voor huwelijken en huwelijksjubilea, de jeugdverenigingen die er gebruik van maakten etc. Deze vorm van gebruik gaat nu op korte termijn afgerond worden maar met de aanstaande herbestemming zal het een belangrijke plaats blijven vervullen voor de gemeente. Tegen het echte einde van het gebruik zal hier ongetwijfeld nog op een andere wijze bij stil worden gestaan.

Tot slot

We zijn dankbaar dat het “verkooptraject” van ‘t Visnet, dat inmiddels al een aantal jaar loopt, op deze wijze succesvol is verlopen. Met de overeengekomen erfpachtconstructie kan met de grond en het gebouw een financiële bijdrage geleverd worden ten behoeve van de continuïteit van de Hervormde Gemeente Huizen. We bedanken hierbij ook alle betrokkenen binnen en buiten de Hervormde Gemeente Huizen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor zowel het functioneren van ’t Visnet. Daarbij denken we aan alle beheerders en medewerkers die ’t Visnet heeft gekend en zeker ook aan alle vrijwilligers en bestuursleden die gedurende tientallen jaren hun tijd en energie hieraan besteed hebben. Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u uiteraard contact opnemen met het Bestuur van ’t Visnet via bestuurvisnet@hervormdhuizen.nl

Namens het Bestuur van de Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum ’t Visnet,
Rutger Kriek
Voorzitter