Bestuur en organisatie

 

 

Algemene kerkenraad  

Voorzitter Algemene Kerkenraad
Andy Makkinje

preses@hervormdhuizen.nl
 

 

Scriba Algemene Kerkenraad
Annelies van Esterik - Ligtenberg
06 16 906 392
scriba@hervormdhuizen.nl
Postadres:
Postbus 1076, 1270 BB Huizen
Informatie preekbeurten
Louis De Groot
035 525 68 20
preekbeurten@hervormdhuizen.nl       

 


De leiding van de gemeente berust bij de Algemene Kerkenraad. Deze behartigt zaken die voor de gemeente als geheel van belang zijn. Hierbij wordt zorg gedragen voor een goede overlegsituatie met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de verschillende wijkgemeenten en het werk dat aan de Algemene Kerkenraad is toevertrouwd.

Voorbeelden van het werk van de Algemene Kerkenraad zijn:

 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden
 • de rechtspositionele aangelegenheden van de predikanten en de andere gesalarieerde medewerkers
 • het opstellen van en toezien op de uitvoering van een beleidsplan

Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor het beleid binnen de wijkgemeente. De opbouw van de gemeente, de ambtelijke vertegenwoordiging bij erediensten, het opzicht in de gemeente, de diaconale zorg en andere zaken tot opbouw van de gemeente vallen daaronder. Een wijkkerkenraad kan op de haar toevertrouwde terreinen specifieke invulling geven, zoals bijv. bij de inrichting van de liturgie.

Samenstelling Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad bestaat uit 11 leden, waarvan de preses en de scriba als boventallige leden door de Algemene Kerkenraad zelf worden benoemd. Verder is er  een wijkpredikant, roulerend per kalenderjaar en de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en diakenen automatisch lid. De overige leden worden  aangewezen door de wijkkerkenraden. Daarnaast de Missionair werker en de voorzitter van de Hervormde jeugdraad. De verslaglegging van de vergaderingen wordt verzorgd door een vaste notulist.

Commissies en organen

De Algemene Kerkenraad maakt gebruik van diverse organen van bijstand en commissies voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Deze adviseren, gevraagd of ongevraagd de Algemene Kerkenraad op het door hen toevertrouwde werkterrein. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij de Algemene Kerkenraad. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad fungeert hierbij als contactpersoon en aanspreekpunt van deze organen.
De volgende commissies en organen worden onderscheiden:

1. Beleidscommissies:

 • Centrale Beleids Commissie (CBC)
 • Beleidscommissie Diaconie
 • Beleidscommissie Kerkrentmeesters
 • Beleidscommissie Hervormde Jeugdraad (HJ)
 • Beleidscommissie Hervormde Evangelisatie- en Zendingscommissie (HEZC)

2. Uitvoerende organen:

 • College van Diakenen
 • College van Kerkrentmeesters
 • Hervormde Jeugdraad 
 • Missionaire commissie
 • Commissie Automatisering Ledenadministratie (CAL)

3. Het ministerie van predikanten

 • Een adviescollege, bestaande uit de 4 wijkpredikanten en de missionair werker 

4. De missionair werker

 • Begeleid door een begeleidingscommissie.

Kerkrentmeesters  

De taak van het college van kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente en het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden, voorzover niet van diaconale aard, volgens de bepalingen van de kerkorde en de plaatselijke regeling artikel 17.

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen.
Maak kennis met het werk van het College van Kerkrentmeesters via deze presentatie.

Het adres van het College van Kerkrentmeesters: 
Postbus 124
1270 AC Huizen
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

Secretariaat:
Dhr. Arnoud van Velzen
Rabobank: NL07RABO0329902652
INGbank: NL86INGB0000101098

Kerkelijk bureau:
Borneolaan 30
Telefoonnummer 035 303 34 84
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl 
Het bureau is uitsluitend geopend op vrijdagmorgen van 09:30 - 11:30 uur.

Informatie met betrekking tot giften en schenkingen vindt u hier.
De ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Huizen vindt u hier.

Diaconie  

Het college van diakenen te Huizen
De 17 diakenen uit de vijf wijkgemeenten vormen samen het college van diakenen. Binnen dit college is een moderamen, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, aanwezig. Het college van diakenen komt één keer per maand bij elkaar en werkt vanuit drie aandachtsgebieden in werkgroepen, namelijk:

 1. Jeugddiaconaat | Focus op de jongeren in de wijk en op activiteiten in samenwerking met de jeugdverenigingen. Verder zijn de diakenen aanspreekpunten voor (lokale) organisaties die jongeren werven voor diaconaal werk (zoals bijv. de zomerreis van Stichting Albanië Comité).
 2. Werelddiaconaat | Focus op noden in de wereld en het opzetten van inzamelacties. Daarnaast is de werkgroep ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met lokale organisaties die actief zijn in het werelddiaconaat. Het volgen van de informatie van landelijke / wereldwijde organisaties op het gebied van diaconaat waar de Diaconie een relatie mee heeft.
 3. Plaatselijk diaconaat | Focus op noden in de regio en het samenwerken met de interkerkelijke omgeving. Zoals diaconale activiteiten voor ouderen, Stichting Schuldhulp Huizen, Hospice Huizen, de betrokkenheid op de Voedselbank en Kids Kledingbank en de zorg voor mensen met (financiële) noden die via de ondersteuningscommissie of andere diakenen in beeld zijn gekomen.

 Binnen deze werkgroepen worden voorstellen aan het college gedaan voor de verdeling van de ontvangen middelen
 
Hulpverlening?
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis,
kleine klusjes in of rond het huis, of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag van financiële of diaconale aard? Neem dan contact op via het mailadres: diaconie@hervormdhuizen.nl.

De ANBI gegevens van de diaconie vindt u hier.

Ledenadministratie   

Doel van ledenadministratie

De ledenadministratie staat ten dienste van de hele kerk. Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland behoren tot een gemeente als leden:

 • de gedoopten die in de gemeente zijn opgenomen;
 • leden die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd worden aangeduid als belijdende leden.

Daarnaast rekent, gedachtig aan de trouw van de God van het verbond, de gemeente voorts tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van (doop- of belijdende) gemeenteleden alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. 

Bovenstaande leden worden als zodanig ingeschreven in het register van de gemeente.

Leden registreren is geen doel op zich
Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle activiteiten binnen de kerk. Het is een kostbaar bezit en het zou jammer zijn om dit niet te gebruiken. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden. Via de Leden Registratie PKN (LRP) in Utrecht worden we automatisch op de hoogte gehouden van een aantal burgerlijke gegevens. Echter lang niet alle burgerlijke mutaties en al helemaal niet de kerkelijke mutaties worden automatisch doorgegeven of in de bestanden opgenomen.

Sinds de invoering van de "Wet bescherming persoonsgegevens" worden nog slechts een beperkt aantal gegevens vanuit de basisregistratie personen (BRP) aan de Hervormde Gemeente via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) en de LRP doorgegeven, namelijk: 

 • Verhuizing
 • Naamswijziging
 • Overlijden
 • Ontbinding (scheiding) van het huwelijk.

De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn onder andere: 

 • Geboorte
 • Wijziging in de gezinsrelatie. 

Commissie Automatisering Ledenadministratie

In de Hervormde Gemeente van Huizen wordt de ledenadministratie verzorgd door de beheerder van het kerkelijk bureau en de wijkledenadministrateurs. Zij zijn verenigd in het overlegorgaan Commissie Automatisering Ledenadministratie (CAL).

De CAL attendeert de gemeenteleden op het feit dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van veranderingen in hun persoonlijke gegevens. Om dit voor de leden te vergemakkelijken zijn hiertoe in alle kerken mutatiekaartjes opgehangen die bij het Kerkelijk Bureau of de wijkledenadministrateurs kunnen worden ingeleverd. Dit mutatiekaartje kunt u ook downloaden.

De CAL ondersteunt het wijkpastoraat door het leveren van informatie, onder andere:

 • Bezoeklijsten voor ouderlingen, evangelisatiecommissie en seniorenbezoekbroeders.
 • Bezoeklijsten nieuw ingekomenen voor bezoekdames / vrouwencontactgroep.
 • Lijsten van huwelijksjubilea.
 • Lijsten met verjaardagen van ouderen van 80 jaar en ouder.
 • Stickers en lijsten voor uitnodigingen catechisatie, wijkavonden, wijkgidsen e.d.

Daarnaast draagt de CAL voor de gehele gemeente bij aan de vorming van beleid door het leveren van:

 • Pastorale statistiek per wijk in het jaarverslag van de wijkkerkenraad.
 • Gemeentelijke pastorale statistiek per jaar.
 • Pastorale statistiek op specifieke selecties van het bestand, op speciaal verzoek.

Vragen over de ledenadministratie?

Hebt u vragen over de ledenadministratie, dan kunt u altijd terecht bij een van de leden van de CAL:

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden als u zich wilt inschrijven bij de Hervormde gemeente.

Diaconale Welzijnscommissie   

Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen, heeft de Diaconie begin jaren 60 de Diaconale Welzijnscommissie (DWC) ingesteld. Haar taak is het plaatselijk vrijwilligerswerk op diaconaal terrein te bevorderen en te structureren. De DWC bestaat uit diakenen en gemeenteleden. Zij sturen ieder een deel van het vrijwilligerswerk aan.
 
Ouderenwerk

 • Voor ouderen in de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd:
 • Eenmaal per maand wordt er een contactmiddag voor 70+-ers gehouden in ’t Visnet, op elke vierde donderdagmiddag van de maand. Nadere informatie hierover kunt u in de voorafgaande week vinden in het Huizer Kerkblad.
 • Jaarlijks wordt er ’s zomers een bustocht voor de ouderen georganiseerd, en in december een Kerstviering.
 • Ook het bezoekwerk aan de ouderen valt onder de DWC.
 • De commissie geeft tevens ondersteuning aan het ouderenkoor “De Lofstem”.
 • Verder worden er kraam-, zieken- en welkomstbezoeken afgelegd.

Aangepaste kerkdiensten
Elk seizoen worden er in de Zenderkerk vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. Dit zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder een lichamelijke en/of visuele handicap). Deze middagdiensten, die om 14.45 uur beginnen, zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. De plaatselijke predikanten gaan erin voor. De diensten worden D.V. gehouden op: 3 december 2023, 4 februari, 7april en 23 juni 2024.

Contactpersoon: mw. Liedewij Baas, tel. 035-5260466, email: liedewijbaas@hotmail.com
Voor mensen met een verstandelijke beperking wordt ook catechese verzorgd.

Vakantieweken
De commissie heeft een coördinerende taak in de jaarlijks georganiseerde vakantieweken voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking, en voor echtparen waarvan een van de beide partners dementerend is.

Jaarverslagen
Het jaarverslag van de Diaconale Welzijnscommissie is hier op te vragen.
Het jaarverslag van SchuldHulpMaatje kan hier bekeken worden.

Praktische hulp
Voor (kortdurende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in en rond het huis of hulp bij het doen van boodschappen, of vragen van diaconale aard, kunt u contact opnemen met de wijkdiakenen. Hun gegevens vindt u in het Huizer Kerkblad.

De betrokkenheid van de commissie in deze bovengenoemde activiteiten en voor de genoemde doelgroepen varieert van praktische hulp tot financiële ondersteuning.

Meer informatie:
Meinske Boomsma-Veerman, secretaris
Kamperzand 41
1274 HL Huizen
tel. 035-5257547
e-mail: dwc@hervormdhuizen.nl