Bestuur en organisatie

 

 

Algemene kerkenraad  

Voorzitter Algemene Kerkenraad
Andy Makkinje

preses@hervormdhuizen.nl
 

 

Scriba Algemene Kerkenraad
Annelies van Esterik - Ligtenberg
06 16 906 392
scriba@hervormdhuizen.nl
Postadres:
Postbus 1076, 1270 BB Huizen
Informatie preekbeurten
Louis De Groot
035 525 68 20
preekbeurten@hervormdhuizen.nl       

 


De leiding van de gemeente berust bij de Algemene Kerkenraad. Deze behartigt zaken die voor de gemeente als geheel van belang zijn. Hierbij wordt zorg gedragen voor een goede overlegsituatie met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de verschillende wijkgemeenten en het werk dat aan de Algemene Kerkenraad is toevertrouwd.

Voorbeelden van het werk van de Algemene Kerkenraad zijn:

 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden
 • de rechtspositionele aangelegenheden van de predikanten en de andere gesalarieerde medewerkers
 • het opstellen van en toezien op de uitvoering van een beleidsplan

Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor het beleid binnen de wijkgemeente. De opbouw van de gemeente, de ambtelijke vertegenwoordiging bij erediensten, het opzicht in de gemeente, de diaconale zorg en andere zaken tot opbouw van de gemeente vallen daaronder. Een wijkkerkenraad kan op de haar toevertrouwde terreinen specifieke invulling geven, zoals bijv. bij de inrichting van de liturgie.

Samenstelling Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad bestaat uit 18 leden, waarvan de preses en de scriba als boventallige leden door de Algemene Kerkenraad zelf worden benoemd. Verder zijn alle wijkpredikanten en de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en diakenen automatisch lid en worden de overige leden (9) aangewezen door de wijkkerkenraden.

De volgende personen nemen als adviseur (zonder stemrecht) deel aan de vergadering van de Algemene Kerkenraad: de Missionair Werker, Jongeren werker, voorzitter van de Hervormde Jeugdraad en voorzitter van de HEZC.

Commissies en organen

De Algemene Kerkenraad maakt gebruik van diverse organen van bijstand en commissies voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Deze adviseren, gevraagd of ongevraagd de Algemene Kerkenraad op het door hen toevertrouwde werkterrein. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij de Algemene Kerkenraad. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad fungeert hierbij als contactpersoon en aanspreekpunt van deze organen.

De volgende commissies en organen worden onderscheiden:

1.Beleidscommissies:

 • Centrale Beleids Commissie (CBC)
 • Beleidscommissie Diaconie
 • Beleidscommissie Kerkrentmeesters
 • Beleidscommissie Hervormde Jeugdraad (HJ)
 • Beleidscommissie Hervormde Evangelisatie- en Zendingscommissie (HEZC)
 • Commissie Heel de Gemeente (bezinning)

2. Uitvoerende organen:

 • College van Diakenen
 • College van Kerkrentmeesters
 • Hervormde Jeugdraad 
 • Missionaire commissie
 • Commissie Automatisering Ledenadministratie (CAL)
 • Commissie Heel de Gemeente (toerusting)

3.Het ministerie van predikanten
Een adviescollege, bestaande uit de 4 wijkpredikanten, de predikant met bijzondere opdracht, de missionair werker en de jongeren werker

4. De missionair werker
Begeleid door een begeleidingscommissie.

 

 

Kerkrentmeesters  

De taak van het college van kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente en het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden, voorzover niet van diaconale aard, volgens de bepalingen van de kerkorde en de plaatselijke regeling artikel 17.

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen.
Maak kennis met het werk van het College van Kerkrentmeesters via deze presentatie.

Het adres van het College van Kerkrentmeesters: 
Postbus 124
1270 AC Huizen
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

Secretariaat:
Dhr. Arnoud van Velzen
Rabobank: NL07RABO0329902652
INGbank: NL86INGB0000101098

Kerkelijk bureau:
De Ruyterstraat 7 (tijdelijk)
Telefoonnummer 035 303 34 84
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl 
Het bureau is uitsluitend geopend op vrijdagmorgen van 09:30 - 11:30 uur.

 

 

Diaconie  

In de Bijbel lezen we veel over Gods Vaderlijke zorg voor Zijn schepping - in het bijzonder Zijn zorg voor de mens. Daarvan getuigt ook de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde. Want zó lief had God de wereld! Christus kwam om te dienen. Hij leert ons om de ander hoger te achten dan onszelf. Hij leert ons om de minste te zijn. Die lessen zijn dan ook de bron waaruit elk rechtgeaard diaconaat ontspringt.

Oorsprong van de diaconie

Over het daadwerkelijke ambt van diakenen lezen we voor het eerst in de ‘Handelingen van de Apostelen’. Er worden door de apostelen, volgelingen van Christus, mannen aangewezen om aandacht aan de arme medemens te kunnen besteden.

Diaconaat toen en nu
Vanwege de schrijnende armoede in de negentiende eeuw en in de jaren dertig van de vorige eeuw, was de aard van het diaconaat toentertijd anders dan nu. Er waren grote tegenstellingen tussen arm en rijk in een samenleving die toch een christelijk stempel droeg.
Het diaconaat was toen in de eerste plaats: persoonlijke hulpverlening. Wanneer mensen zich in moeilijke omstandigheden bevonden, was de kerk dé aangewezen instantie om steun te vragen. Eerlijkheidshalve moet worden erkend dat het diaconaat in het verleden ernstige tekortkomingen heeft gekend. De voorvallen uit die tijd hebben, zij het gelukkig in steeds mindere mate, soms ook nog hun doorwerking naar onze tijd. Gelukkig zijn er talloze voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat het diaconaat in het verleden wel op de juiste manier heeft gefunctioneerd. Mensen, dichtbij en ver weg, die daadwerkelijk zijn geholpen. Met geld en/of in natura, bijvoorbeeld brandstof.

In de loop der tijd is de situatie radicaal veranderd. In de eerste plaats is de huidige samenleving jammer genoeg allang geen christelijke samenleving meer. Mensen die in moeilijke omstandigheden komen te verkeren, kloppen in eerste instantie niet meer aan bij de kerk maar bij de burgerlijke overheid. Er is hiervoor in de loop der tijd een wijd vertakt net van sociale voorzieningen gecreëerd. De vorming van de Algemene bijstandswet is hiervan een voorbeeld.
In de tweede plaats zijn we terecht gekomen in een welvaartssituatie. Ondanks dat, of misschien wel daardoor constateren we tegelijkertijd dat bij een steeds groter wordende groep mensen concrete armoede in financieel opzicht voorkomt. Steeds vaker verleent de diaconie in deze situaties ‘stille hulp’. De welvaartssituatie is tevens de oorzaak van de momenteel veel voorkomende immateriële armoede. Het blijkt dat “welvaart” niet per definitie “welzijn” betekent.

We zien mensen die aan alle kanten geschonden worden door het moderne leven. In deze tijd van massificatie en industrialisatie, van zoals we het al snel noemen vele soorten stresssituaties, in deze tijd van het langs elkaar heen leven en van vergrijzing, zien we keer op keer mensen ten ondergaan in de massa. Ook in deze situaties wordt steeds vaker een beroep gedaan op het diaconaat, waarbij met name de vanuit de Diaconale Welzijnscommissie en de door de Thuiszorg / Maatschappelijk Werk geboden professionele hulp onmisbare onderdelen zijn.

In deze en andere situaties wordt de diaconie geroepen om naast concreet zichtbare hulp ook concreet geestelijke hulp te bieden. Hulp vanuit het dienen in Christus, wetend dat diaconaat zonder pastorale bewogenheid een verzaakte roeping is. Wetend ook dat alleen onder Zijn zegen het diaconaat tot zegen zal kunnen zijn.

De ANBI gegevens van de diaconie vindt u hier.

 

Het college van diakenen te Huizen

De 21 diakenen uit de vijf wijkgemeenten vormen samen het college van diakenen. Binnen dit college is een moderamen, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, aanwezig. Verder worden diverse werkzaamheden middels allerlei commissies uitgevoerd. Deze activiteiten zijn met name gemeentebreed. Binnen de wijk hebben de diakenen verder nog de volgende taken:

 • Het afleggen van rouwbezoeken een korte periode (2 maanden) na het overlijden en zijn gericht op het geestelijke en materiële welzijn van de nabestaande(n).
 • Ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten, trouwdiensten en speciaal het verrichten van de tafeldienst bij het Heilig Avondmaal.
 • Afleggen van één of meerdere bezoeken naar aanleiding van een ondersteuningsaanvraag.

Besteding van ontvangen middelen
De middelen die door de diaconie ontvangen worden door middel van o.a. collecten, kunnen kortweg in twee stukken verdeeld worden:

 • Het binnenlands diaconaat : missionair –evangelisatie- werk en diaconaat (hulp aan de naaste) in eigen gemeente, met name hierboven genoemd, en elders in Nederland.
 • Het buitenlandse diaconaat : missionaire –zendings- werk en diaconaat in het buitenland. Sprekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld ondersteuningen bij grote rampen zoals aardbevingen en overstromingen.

 

 

Ledenadministratie   

Doel van ledenadministratie

De ledenadministratie staat ten dienste van de hele kerk. Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland behoren tot een gemeente als leden:

 • de gedoopten die in de gemeente zijn opgenomen;
 • leden die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd worden aangeduid als belijdende leden.

Daarnaast rekent, gedachtig aan de trouw van de God van het verbond, de gemeente voorts tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van (doop- of belijdende) gemeenteleden alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. 

Bovenstaande leden worden als zodanig ingeschreven in het register van de gemeente.

Leden registreren is geen doel op zich
Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle activiteiten binnen de kerk. Het is een kostbaar bezit en het zou jammer zijn om dit niet te gebruiken. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden. Via de Leden Registratie PKN (LRP) in Utrecht worden we automatisch op de hoogte gehouden van een aantal burgerlijke gegevens. Echter lang niet alle burgerlijke mutaties en al helemaal niet de kerkelijke mutaties worden automatisch doorgegeven of in de bestanden opgenomen.

Sinds de invoering van de "Wet bescherming persoonsgegevens" worden nog slechts een beperkt aantal gegevens vanuit de basisregistratie personen (BRP) aan de Hervormde Gemeente via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) en de LRP doorgegeven, namelijk: 

 • Verhuizing
 • Naamswijziging
 • Overlijden
 • Ontbinding (scheiding) van het huwelijk.

De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn onder andere: 

 • Geboorte
 • Wijziging in de gezinsrelatie. 

Commissie Automatisering Ledenadministratie

In de Hervormde Gemeente van Huizen wordt de ledenadministratie verzorgd door de beheerder van het kerkelijk bureau en de wijkledenadministrateurs. Zij zijn verenigd in het overlegorgaan Commissie Automatisering Ledenadministratie (CAL).

De CAL attendeert de gemeenteleden op het feit dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van veranderingen in hun persoonlijke gegevens. Om dit voor de leden te vergemakkelijken zijn hiertoe in alle kerken mutatiekaartjes opgehangen die bij het Kerkelijk Bureau of de wijkledenadministrateurs kunnen worden ingeleverd. Dit mutatiekaartje kunt u ook downloaden.

De CAL ondersteunt het wijkpastoraat door het leveren van informatie, onder andere:

 • Bezoeklijsten voor ouderlingen, evangelisatiecommissie en seniorenbezoekbroeders.
 • Bezoeklijsten nieuw ingekomenen voor bezoekdames / vrouwencontactgroep.
 • Lijsten van huwelijksjubilea.
 • Lijsten met verjaardagen van ouderen van 80 jaar en ouder.
 • Stickers en lijsten voor uitnodigingen catechisatie, wijkavonden, wijkgidsen e.d.

Daarnaast draagt de CAL voor de gehele gemeente bij aan de vorming van beleid door het leveren van:

 • Pastorale statistiek per wijk in het jaarverslag van de wijkkerkenraad.
 • Gemeentelijke pastorale statistiek per jaar.
 • Pastorale statistiek op specifieke selecties van het bestand, op speciaal verzoek.

Vragen over de ledenadministratie?

Hebt u vragen over de ledenadministratie, dan kunt u altijd terecht bij een van de leden van de CAL:

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden als u zich wilt inschrijven bij de Hervormde gemeente.

 

Diaconale Welzijnscommissie   

Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen, heeft de Diaconie begin jaren 60 de Diaconale Welzijnscommissie (DWC) ingesteld. Haar taak is het plaatselijk vrijwilligerswerk op diaconaal terrein te bevorderen en te structureren. De DWC bestaat uit diakenen en gemeenteleden. Zij sturen ieder een deel van het vrijwilligerswerk aan.
 
Ouderenwerk

 • Voor ouderen in de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd:
 • Eenmaal per maand wordt er een contactmiddag voor 70+-ers gehouden in ’t Visnet, op elke vierde donderdagmiddag van de maand. Nadere informatie hierover kunt u in de voorafgaande week vinden in het Huizer Kerkblad.
 • Jaarlijks wordt er ’s zomers een bustocht voor de ouderen georganiseerd, en in december een Kerstviering.
 • Ook het bezoekwerk aan de ouderen valt onder de DWC.
 • De commissie geeft tevens ondersteuning aan het ouderenkoor “De Lofstem”.
 • Verder worden er kraam-, zieken- en welkomstbezoeken afgelegd.

Aangepaste kerkdiensten
Elk seizoen worden er in de Zenderkerk vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. Dit zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder een lichamelijke en/of visuele handicap). Deze middagdiensten, die om 14.45 uur beginnen, zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. De plaatselijke predikanten gaan erin voor.
De volgende aangepaste kerkdiensten wordt gehouden op 2 oktober en 4 december 2022.
Contactpersoon: mw. Liedewij Baas, tel. 035-5260466, email: liedewijbaas@hotmail.com
Voor mensen met een verstandelijke beperking wordt ook catechese verzorgd.

Vakantieweken en De Herberg
De commissie heeft een coördinerende taak in de jaarlijks georganiseerde vakantieweken voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking, en voor echtparen waarvan een van de beide partners dementerend is.
De DWC is tevens betrokken bij het verstrekken van informatie over en verwijzing van gemeenteleden naar Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” te Oosterbeek.

Jaarverslagen
Het jaarverslag van de Diaconale Welzijnscommissie is hier op te vragen.
Het jaarverslag van SchuldHulpMaatje kan hier bekeken worden.

Praktische hulp
Voor (kortdurende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in en rond het huis of hulp bij het doen van boodschappen, of vragen van diaconale aard, kunt u contact opnemen met de wijkdiakenen. Hun gegevens vindt u in het Huizer Kerkblad.

De betrokkenheid van de commissie in deze bovengenoemde activiteiten en voor de genoemde doelgroepen varieert van praktische hulp tot financiële ondersteuning.

Meer informatie:
M.Boomsma-Veerman, secretaris
Kamperzand 41
1274 HL Huizen
tel. 035-5257547
e-mail: dwc@hervormdhuizen.nl