KERKELIJKE REGELINGEN

 • Bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal

  BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

  In iedere wijk wordt zoveel mogelijk iedere maand door de wijkpredikant in een van de kerkdiensten de Heilige Doop bedient. De doopdiensten en de uren van de aangifte worden steeds in het "Huizer Kerkblad" bekendgemaakt. De data van de bediening van de Heilige Doop vind u in de wijk informatie.

  BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

  Het Heilig Avondmaal wordt in het midden van de gemeente 4x per jaar bediend.De bediening zelf wordt een week van tevoren voorafgegaan door de voorbereiding en op de dag zelf gevolgd door de dankzegging.
  In woon-zorgcentrum "Voor Anker" wordt op deze zondag ook een dienst gehouden, waarin het Heilig Avondmaal wordt bedient. Deze dienst is bestemd voor die bewoners van "Voor Anker" en leden van de gemeente die om bepaalde redenen de diensten in de kerk niet kunnen bijwonen.
  Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal maakt de Kerkenraad bekend, dat op een bepaalde plaats en tijd gelegenheid wordt gegeven aan ambtsdragers en lidmaten van de gemeente tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten. Vervolgens behandelt de kerkenraad de ingebrachte bezwaren en neemt zonodig de vereiste maatregelen. Men noemt dit censura morum.
  Op zaterdagavond voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er in verschillende kerken een uur van bezinning. Informatie hierover vind u bij de rubrieken over de wijkinformatie.
  Voor meer informatie over de sacramenten zie het plaatselijk reglement artikelen 13.

 • Kerkelijke huwelijksbevestiging van een door de burgerlijke overheid voltrokken huwelijk.

  HUWELIJKSBEVESTIGING 

  Op elke dag kan in één der kerken een door de burgerlijke overheid voltrokken huwelijk kerkelijk worden bevestigd. Er wordt een zeker bedrag verlangd ter bestrijding van de kosten.
  Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt gedaan tot de kerkenraad van de wijkgemeente, waarin de bruid woont. 
  Woont alleen de bruidegom in Huizen, dan wordt het verzoek gericht tot de kerkenraad van de wijkgemeente waarin de bruidegom woont.
  Het bruidspaar wendt zich, nadat het geïnformeerd heeft bij de betreffende koster of het verlangde kerkgebouw beschikbaar is op de door hen voorlopig bepaalde dag, tot de betreffende wijkpredikant om in overleg met hem dag en uur definitief vast te stellen. De predikant houdt met het bruidspaar voor de huwelijksdag een pasto­raal gesprek over het christelijk huwelijk.
  Verlangt men de huwelijksbevestiging door een predikant van elders, dan verzoekt men dit aan de wijkkerkenraad, die over dit verzoek beslist.
  Wonen bruid noch bruidegom in Huizen, dan kan men zelf een predikant kiezen, maar het liefst de predikant van de wijk waarin men gaat wonen.
  De regels zijn ook terug te vinden in het plaatselijk reglement artikel 12.6.

 • In zijn vergadering van 25 mei 2021 heeft de Algemene Kerkenraad, nadat de wijkkerkenraden hebben ingestemd, de plaatselijke regeling vastgesteld.
  Deze gaat in per 1 september 2021.

  Bekijk hier de plaatselijke regeling.