Welzijn en Zorg

Soms heb je als mens een ander nodig om op terug te kunnen vallen. Vanuit onze gemeente zijn er banden met verschillende instanties die u kunnen helpen in verschillende situaties.

Hulpverlening

Thuiszorg

Maatschappelijk werk

Mantelzorg

Amaris Voor Anker

Hulpverlening   

De Herberg

Aanspreekpunt Huizen:
Gravin Geertrude 15
1276 MN, Huizen

Wanneer u/jij voor een verblijf in De Herberg te Oosterbeek in aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de hierna volgende telefoonnummers:

  • 035-5269003 
  • 035-5250132 
  • 035-5258824

Zie ook de website: www.izb.nl/herberg

Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Terminale Zorg

"Wij willen er zijn". Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis te zijn. Als voor u de zorg voor de zieke te zwaar wordt, kunt u de geschoolde vrijwilligers bellen die gedurende een aantal uren per dag kosteloos de zorg van u overnemen.

Telefoonnummer 06 155 12 990
Website: www.vptzgooi.nl

Thuiszorg   

Als u graag thuis wilt blijven wonen, maar sommige zorgtaken u te zwaar vallen, bieden wij u compleet pakket thuiszorgproducten onder de naam Amaris Thuis, Christelijke thuiszorg. Deze diensten zijn te verkrijgen als zorg in natura, via een Persoonsgebonden Budget (AWBZ of WMO) of particulier.

Eigen bijdrage
Voor de ontvangen zorg en dienstverlening via AWBZ of WMO is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid afgenomen zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en int deze.

Hoe komt u in aanmerking
Om in aanmerking te komen voor zorg en dienstverlening gesubsidieerd door de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk. Voor huishoudelijk hulp is een WMO besluit nodig. Deze is aan te vragen bij het Zorgloket van de gemeente waar u woonachtig bent.

Meer informatie? 
U kunt een brochure opvragen waarin u algemene informatie over Amaris Voor Anker en Amaris Thuis (Christelijke Thuiszorg) vindt, zoals algemene gegevens over hulp, zorg, begeleiding, wonen en de vele andere mogelijkheden die wij kunnen bieden. Specifieke informatie over de verschillende vormen van hulp, zorg, welzijn, begeleiding en wonen, kunt u vinden in onze folders over o.a.: Alphahulp, Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging en verpleging, Ondersteunende- en activerende begeleiding, Mantelzorgondersteuning, Behandeling, Christelijk Maatschappelijk Werk, Persoonsalarmering, Dagverzorging, Zelf zorg inkopen, Woonzorgcentrum en Wonen met zorg.

Amaris Voor Anker
Oranje Nassauplein 100
1272 KV Huizen
035-5256044
vooranker@amaris.nl
www.amaris.nl

Maatschappelijk werk   

Woon je in Huizen of in de omgeving van Huizen en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

DMW Huizen

Stichting Schuilplaats is in 2020 een hulpverleningslocatie gestart in Huizen. Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris (CMW) eind 2019 gestopt is, wil Stichting Schuilplaats graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. Stichting Schuilplaats biedt psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Psychosociale Hulpverlening

Stichting Schuilplaats biedt ondersteuning bij psychosociale problemen zoals: (rouw)verwerking, identiteitsvragen, onzekerheid, depressie, angstklachten, burn-out, relatieproblemen en opvoedingsvragen. Heb je een vraag op een ander gebied? Neem dan contact op dan kijken we samen of we je verder kunnen helpen.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een medewerker aan de lijn of een voicemailbericht om in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier op de website indienen.

Financiering

Het DMW Huizen wordt sinds maart 2021 gefinancierd door de Hervormde Gemeente Huizen. Inwoners van Huizen wordt gevraagd een eigen bijdrage te betalen van €25 per gesprek. Mensen uit de regio betalen het regiotarief, dit kunt u vinden op de website van Stichting Schuilplaats. Mocht u het betalen van de eigen bijdrage een probleem zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing, dit mag geen belemmering zijn om u aan te melden.Indien je niet in staat bent om naar de gesprekslocatie te komen, kunnen wij bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Locatie en Contact

Gesprekslocatie: Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen
Aanwezig in Huizen: Dinsdag
Voor meer info en aanmeldingen: www.stichtingschuilplaats.nl of 0318-547870.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is ook van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Huizen. Hiermee maakt u het mogelijk meer hulpverleningsinitiatieven ten uitvoer te brengen. Namens ons: hartelijk dank!

 Hulpverlener Locatie Huizen: Henriëtte van der Linden

Mantelzorg     

Amaris Voor Anker
Christelijke organisatie voor wonen, (thuis)zorg, welzijn en mantelzorgondersteuning.

Wij bieden:

Emotionele steun en advies
Herkenning en erkenning, aandacht voor de zorg die u als mantelzorger biedt en de problemen die u daarin tegenkomt. Dit kan in de vorm van individuele gesprekken, gespreksgroepen of lotgenotencontact.

Informatie
Over de praktische ondersteuningsmogelijkheden, over ziekten en handicap, over voorzieningen en hulpmiddelen die uw zorg kunnen verlichten, over wettelijke en financiële regelingen die u kunnen ondersteunen.

Praktische steun
We bemiddelen naar alle praktische activiteiten en diensten die uw zorg als mantelzorger kunnen verlichten (bijv. maaltijdvoorziening, vervoer, dagopvang, boodschappen, tijdelijke oppas en andere vormen van respijtzorg). We kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen en/of bij het invullen van formulieren etc.

Belangenbehartiging
Amaris Voor Anker wil de waardering en erkenning voor de positie van mantelzorgers bevorderen, door het volgen en melden van de ontwikkelingen die van belang zijn voor mantelzorgers en door aandacht te vragen in de politiek, bij vrijwilligers en werkers in de gezondheidszorg voor mantelzorgproblematiek

Contactgegevens
Oranje Nassauplein 100
1272 KV HUIZEN
Telefoon: 035-5256044
vooranker@amaris.nl
www.amaris.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de relatiebeheerders van Amaris Voor Anker: Wilma van Duijn of Jiska Gooijer, via telefoon 035-5256044 of e-mail relatiebeheervooranker@amaris.nl.

Amaris Voor Anker   

Christelijke organisatie voor wonen, (thuis)zorg, welzijn en mantelzorgondersteuning

Oranje Nassauplein 100
1272 KV Huizen
Telefoon 035-5256044
amaris@vooranker.nl
www.amaris.nl

Zorg met aandacht
Amaris Voor Anker biedt al ruim 50 jaar zorg, begeleiding en huisvesting aan ouderen en beschikt over grote ervaring en vakkundigheid bij het leveren van thuiszorg op maat. Onze kracht ligt in het combineren van professionele zorg met persoonlijke betrokkenheid vanuit een christelijke grondslag
Ons aanbod
Wij bieden een ruim aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Ons woningaanbod is breed en biedt mogelijkheden voor verschillende ouderendoelgroepen. In samenhang met de zorgvrager gaan we op zoek naar het meest passende arrangement met als doel een verrijking te zijn voor de zorgvrager. De geboden zorg is belevingsgericht. Deze zorg wordt geboden zowel binnen de muren van het woonzorgcentrum als bij de cliënt aan huis. Verder bieden wij de cliënten uiteenlopende vormen van dienstverlening.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie of een folder kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders, Wilma van Duijn en Jiska Gooijer, via telefoon 035-5256044
of e-mail relatiebeheervooranker@amaris.nl.
Specifieke informatie over de verschillende vormen van hulp, zorg, welzijn, begeleiding en wonen, kunt u vinden in onze folders over o.a.: Huishoudelijke hulp, Thuisbegeleiding, Persoonsalarmering, Tijdelijke opname, Maatschappelijk Werk.

Voor Anker kent de volgende diensten en voorzieningen:
maaltijdverstrekking, dagverzorging, restaurant, tijdelijke opvang, winkel, intensieve thuiszorg, bibliotheek, particuliere zorg, kapsalon, pastorale zorg, verhuur ruimten, fysiotherapie, bankzitting, klussenbus, wasservice, internethoek.

"Voor Anker" omvat een zorgcentrum van 100 zorgplaatsen, 6 appartementen ten behoeve van tijdelijke opvang en een wooncentrum bestaande uit 150 woningen.

Het centrum is in de jaren 1994-1997 bijna totaal vernieuwd.

Pastoraal Werker/Geestelijk Verzorger:

Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
jhvandaalen@hervormdhuizen.nl

De organisatie maakt deel uit van Amaris Zorggroep.
Voor meer informatie over Amaris Zorggroep
kijk op onze website www.amaris.nl