Wijkpagina Meentkerk

Bezoekadres:
Bovenmaatweg 410 , Huizen

Predikant:
Ds. F. van den Bosch, Augustinuslaan 33, 1277 AA, 035 88 86 004 fvdbosch@hervormdhuizen.nl

Diensten:
Zondagmorgen: 09:30 uur

Wijkgrenzen   |   Pastoraat   |   Catechisatie   |   Bijbelkringen   |   Beleid

Wijkgrenzen


Welkom op de wijkpagina van de Meentkerk.

De Meentkerk is één van de vier wijken die onderdeel zijn van de Hervormde Gemeente Huizen. Het is een kerk waar jong en oud iedere zondag God bidden en danken. Daarnaast zijn er naast de zondagse erediensten veel doordeweekse activiteiten. Op deze wijkpagina vindt u alle relevante wijkinformatie, zoals kerkdiensten, activiteiten, maar ook praktische zaken zoals informatie over de inhoud van de diensten en kinderoppas. 

 

 

Pastoraat

Sectieouderlingen en bezoekbroeders/zusters
Regelmatig pastoraal contact van de kerkenraad met gemeenteleden vindt plaats tijdens het huisbezoek. Het huisbezoek wordt gebracht door een sectieouderling en een bezoekbroeder/zuster. Dit huisbezoek vindt in de regel minstens 1x in de twee jaar plaats, meestal op een doordeweekse avond (periode september tot en met juni). Bij gemeenteleden op leeftijd (75+) wordt gemiddeld 1x per jaar een huisbezoek gebracht. Dit gebeurt door de sectieouderling en enkele ouderenbezoekbroeders/zusters, die daarvoor speciaal zijn aangesteld. Deze ouderenbezoekbroeders/zusters kunnen ook overdag een bezoek brengen. Het huisbezoek wordt, als dit mogelijk is, afgesloten met een Bijbellezing en gebed. Naast het reguliere bezoekwerk bezoeken de sectieouderlingen en de bezoekbroeders/zusters ook gemeenteleden, die in bijzondere omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld bij ziekte en rondom overlijden, bij trouwen en huwelijksjubilea, en bij doop en openbare geloofsbelijdenis. Heeft u of heb jij behoefte aan een persoonlijk gesprek met de sectieouderling, schroom dan niet om contact op te nemen.

Vrouwencontactgroep 
De vrouwencontactgroep heeft als doel om contacten binnen de kerkelijke gemeente te leggen, en om aandacht te hebben voor gemeenteleden, die in bepaalde omstandigheden verkeren. De vrouwencontactgroep is samengesteld uit vrouwelijke gemeenteleden van de wijkgemeenten Meentkerk en Zenderkerk. Zij gaan onder andere op kraambezoek en ziekenbezoek, en op welkomstbezoek bij nieuwe bewoners in de wijk. Ook bezoeken zij in het jaar van overlijden de directe nabestaande(n) van overleden gemeenteleden. Wilt u zelf graag een bezoekje of kent u iemand bij wie bezoek gewenst is? Dan kunt u dit aangeven bij de sectieouderling of aan de contactpersoon van de Vrouwencontactgroep doorgeven: Henriëtte Klein, Westergo 27, tel. 035-5264325.

Pastoraal team 
Het pastoraal team bestaat uit de wijkpredikant, een pastoraal ouderling en een aantal gemeenteleden; wie dat zijn staat in de wijkgids. Zij dragen zorg voor extra pastoraal werk in de wijk. Deze zorg kan bestaan uit intensieve pastorale begeleiding vanwege bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld het overlijden van een geliefde, of vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld psychische problemen, eenzaamheid, enzovoort. De extra pastorale zorg is voor een bepaalde tijd. Dit kan variëren van een tweewekelijks bezoek gedurende enkele maanden tot een halfjaarlijks bezoek gedurende enkele jaren. Daarnaast zijn de leden van het team in staat om in hun pastorale werk het gebed en de Bijbellezing een plaats te geven. Heeft u behoefte aan extra pastorale zorg, neem dan contact op met de wijkpredikant.

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen.

Catechisatie tieners
In de Meentkerk krijgen de kinderen vanaf groep 7 van de basisschool t/m 15 jaar huiscatechese. In groepjes van 6 à 8 jongeren wordt door een aantal leden van het catecheseteam thuiscatechisatie gegeven. Jongeren ouder dan 15 jaar krijgen catechisatie in de Meentkerk. 
Wil je zelf catechisatie volgen of ben je benieuwd wat het precies inhoudt? Neem gerust contact op met de jeugdouderling Myrthe Kooij, via meentkerk@hervormdhuizen.nl

Belijdeniscatechisatie
Er is ook belijdeniscatechisatie, speciaal voor diegenen die overwegen belijdenis af te leggen in de kerk.  Overigens betekent het volgen van belijdeniscatechisatie niet automatisch dat ook belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Wel ervaren veel catechisanten dat het helpt te groeien in hun geloof en dat God helpt om tot een keuze te komen voor Hem. Wil je meer weten? Neem contact op met de jeugdouderling Myrthe Kooij, via meentkerk@hervormdhuizen.nl

Bijbelkringen

Deelname aan een Bijbelkring helpt om het geloofsleven te verdiepen. In de wijkgemeente Meentkerk is er een diversiteit aan Bijbelkringen aanwezig. De Bijbelkringen staan voor: gemeenschappelijke betrokkenheid op het Woord van God, onderlinge gemeenschap met elkaar, aandacht voor persoonlijk geloofsleven en het gebed. Zo mogen en kunnen we elkaar ondersteunen in de worsteling met, vragen bij en groei van ons geloof en werken we in klein verband, naast de wekelijkse erediensten, aan gemeenteopbouw. Het is leerzaam en een goede invulling van uw ochtend, middag of avond. 


Er zijn meerdere Bijbelkringen actief. We hopen dat er voor een ieder die wil een plaats te vinden is. Als daar vragen over zijn, neem dan gerust contact op met een Bijbelkringleider. Zij kunnen u en jou informeren over de samenstelling van de kring en de onderwerpen die worden besproken. 


Voor algemene informatie of als u geen passende Bijbelkring kunt vinden, kunt u terecht bij de ouderling gemeente-opbouw Anja Voerman, via meentkerk@hervormdhuizen.nl.

Beleid

Voor relevante documenten van de wijkgemeente Meentkerk verwijzen we u en jou naar de map "Documenten Meentkerk" in de Scipio App.