Wijkpagina Meentkerk

Bezoekadres:
Bovenmaatweg 410 , Huizen

Predikant:
Ds. Ferdinand van den Bosch

Diensten:
Zondagmorgen: 09:30 uur
Zondagmiddag: 17:00 uur gezamenlijke kerkdienst

Contact:
Scriba: meentkerk@hervormdhuizen.nl

Handige links:
Facebook Meentkerk

Downloads:
Wijkgids Meentkerk


Snel naar:   Wijkgrenzen   |   Pastorale informatie   |   Pastorale bijstand   |   Pastoraat   |   Catechisatie   |   Beleid


 

Wijkgrenzen

 


Welkom op de wijkpagina van de Meentkerk.

De Meentkerk is één van de vier wijken die onderdeel zijn van de Hervormde Gemeente Huizen. Het is een kerk waar jong en oud iedere zondag God bidden en danken. Daarnaast zijn er naast de zondagse erediensten veel doordeweekse activiteiten. Op deze wijkpagina vindt u alle relevante wijkinformatie, zoals kerkdiensten, activiteiten, maar ook praktische zaken zoals informatie over de inhoud van de diensten en kinderoppas. 

 

 

Pastorale informatie

Postadres kerkenraad:  
Kerkenraad wijkgemeente Meentkerk  
p/a Kamperzand 37 
1274 HK Huizen
meentkerk@hervormdhuizen.nl

Predikant:

Voorzitter: 

 • J.P. Wiesenekker, De Regentesse 9, 1273 JZ, 06 110 444 97 

Scriba:  

Sectie-ouderlingen:

 • B. Brouwer, Vecht 36, 1273 WJ tel. 06 407 772 59
 • D.M. Bos – Heutink Karel Doormanlaan 40 1271CC tel. 06-36544528
 • J. A. Klijn-Roosendaal, Augustinuslaan 31, 1277 AA tel. 06-428 454 88
 • E. Kooy-Westland, Slangekruid 19, 1273VK tel. 06-187 15641
 • J. Kos, Pascalsingel 2, 1277 EL tel. 525 93 25
 • H.W. Rebel Hoornsehop 39, 1274 HP tel. 06-202 010 73
 • J. Slotboom. Eland 28, 1273 GL, tel. 06 523 438 09
 • T.Tanghe, De Sav. Lohmanlaan 46, 1276HG tel. 06 557 665 11
 • J.P. Wiesenekker, De Regentesse 9, 1273 JZ, tel. 06 110 444 97

 

Jeugdouderling:  

 • M.W. Poldervaart, Antilope 63, 1273 GC tel. 06 461 569 56 

Ouderling Gemeenteopbouw: 

 • H.J.C. Rebel, Thomas Moresingel 21, 1277 EC  tel. 524 19 04  

Evangelisatieouderling:

 • A.K. Hansman - Van As, Aristoteleslaan 149,1277AV tel. 06-53125976

Ouderlingen kerkrentmeester:

 • M. Klein,De Drost 23, 1274 HX tel. 526 29 45
 • M.A. Limburg, Friesewal 81, 1274HC tel. 06-303 011 93
 • G. Rebel, Kamperzand 70, 1274HN, tel. 525 09 13
 • D. van Slooten, Achterbaan 74, 1271 TZ tel. 524 44 52

Diakenen:

 • K.A. Boomsma, Kamperzand 41,1274 HL tel. 5257547
 • C. Bout Van Hogendorplaan 68 1272GH tel. 06-27503940
 • G. Teeuwissen, Spaarne 4, 1273WB tel. 06 444 422 58
 • H. Zijderveld, Bies 22, 1273 CH tel. 524 40 09

 

Pastorale bijstand

Bezoekbroeders en zusters:  

 • J. Bigot, Vecht 15, 1273 WE 
  tel. 524 18 15 
 • P.J. Brinkman, Gooimeerpromenade 56, 1277 EP,
  tel. 526 24 31
 • C. Bunschoten, Slangekruid 37,1273 VK
  tel. 06 103 896 07
 • Mw. H. Hakkers, Zuidwal 85, 1274GT,
  tel. 06 238 270 94
 • G.J. Lustig, Hugo De Grootsingel 34, 1277 CC,
  tel. 06- 539 957 68
 • Mw. E. Van der Poel-Teeuwissen, Fauna 29, 1273 GW
  tel. 06 532 428 65
 • G. Veerman, Erfgooiersdreef 10,1261 ZP Blaricum
  tel. 06 343 656 03
 • Mw. H. Westland-Rebel Albert Schweitzerlaan 31 1277BW
  tel. 06-81666772
 • mw. G. Wiesenekker - van Woudenbergh, Weegbree 11, 1273 AM,
  tel. 526 38 07
 • D.H. Westland, Weegbree 39, 1273 AN  
  tel. 06 304 797 81 
 • J.C. Zekveld, Zwin 10, 1273 WR  
  tel. 523 56 15

 

 

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden rust in de herderlijke zorg van de grote Pastor Jezus Christus. Het pastoraat is iets van de gemeente als geheel. We hebben, in navolging van Jezus Christus, Die naar ons omziet, naar elkaar om te zien en naar onze medemens buiten de kerkelijk gemeente. De kerkenraad is geroepen Jezus Christus present te stellen in Woordverkondiging, onderwijs, pastorale zorg en missionair werk. De kerkenraad heeft daarom een belangrijke taak in het georganiseerde pastoraat en missionaire werk, waarvan bezoekwerk een onderdeel is. Maar, pastoraat is ook een opdracht voor elk individueel gemeentelid, het zogenaamde onderling pastoraat, omzien naar elkaar. Het georganiseerde pastoraat vraagt om inzet van veel ambtsdragers en gemeenteleden. De kerkenraad heeft zich in de periode 2014-2017 bezonnen op de vraag hoe dit georganiseerde pastoraat vol te houden is bij een mogelijk krimpend aantal werkers in dat pastoraat en een veranderende behoefte aan pastoraat. Daarnaast heeft de kerkenraad zich uitgebreid verdiept in de vragen hoe onderling pastoraat handen en voeten gegeven kan worden, en hoe de verbanden tussen werkers in het georganiseerde pastoraat versterkt kunnen worden om elkaar te ondersteunen en zodat op een betere manier het juiste pastoraat verleend kan worden. Het resultaat van de bezinning staat beschreven in het document  Initiates file downloadHerbezinning en oriëntatie op het pastoraat.

Kort samengevat heeft de kerkenraad besloten om vanaf september 2017 het pastoraat uit te voeren met de volgende uitgangspunten:
 

 1. Het huisbezoek blijft een waardevol uitgangspunt in het pastoraat;
 2. We beginnen met het vormen van sectieteams om:
  1. Het bezoekwerk in de volle breedte van de gemeente (alle leden ongeacht kerkelijke meelevendheid) onderling af te stemmen;
  2. Mogelijk andere vormen van pastoraat te bespreken, afhankelijk van onder andere de behoefte, de mogelijkheden in de buurt en wensen van gemeenteleden. De sectieouderling/kerkenraad kan dit faciliteren, maar dat hoeft niet perse;
 3. Alle werkers in het pastoraat in de wijk zijn in een sectieteam vertegenwoordigd (zie onderstaande Pastoraal organogram). Bij sectieteam ontmoeting hoeven niet alle disciplines standaard aanwezig te zijn. Dat kan op afroep.

 
VCG = Vrouwencontactgroep; PT = Pastoraal Team; OB = Ouderen Bezoekbroeder

De precieze samenstelling van de sectieteams staat in de Opens internal link in current windowwijkgids.

Wijkgemeente Meentkerk kent het volgende georganiseerde bezoekwerk:

 1. Het pastorale huisbezoek is primair een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wijkpredikant en de sectieouderlingen, daarin bijgestaan door bezoekbroeders, het pastoraal team en een predikant bijstand in pastoraat. De bezoekbroeders en de leden van het pastoraal team zijn - ieder afzonderlijk - door de kerkenraad benoemd en hebben ten overstaan van de kerkenraad de belofte tot geheimhouding afgelegd.
  Voor meer informatie over bezoek door sectieouderlingen, klik hier
  Voor meer informatie over bezoek door het pastoraal team, klik hier
 2. De dames van de vrouwencontactgroep, die uitgaat van de Diaconie, brengen bezoeken aan gemeenteleden, die in bepaalde levensomstandigheden verkeren. Daarnaast bezoeken zij ook gemeenteleden, die onlangs in de wijk van de Meentkerk zijn komen wonen. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.  Voor meer informatie, klik hier
 3. Onderling pastoraat kan de vorm van buur(t)ontmoeting krijgen, zoals beschreven in bijlage 6 van het  Initiates file downloadbezinningsdocument.

Omdat pastoraat een veilige vertrouwelijke omgeving verondersteld, heeft de kerkenraad hierover een notitie geschreven en een protocol opgesteld, waaraan de kerkenraad zich verbonden heeft om te volgen:  Initiates file downloadNotitie met protocol 

Sectieouderlingen en bezoekbroeders
Regelmatig pastoraal contact van de kerkenraad met gemeenteleden vindt plaats tijdens het huisbezoek. Het huisbezoek wordt gebracht door een Opens internal link in current windowsectieouderling en een bezoekbroeder. Dit huisbezoek vindt in de regel minstens 1x in de twee jaar plaats, meestal op een doordeweekse avond (periode september tot en met mei). Deze frequentie heeft te maken met de beschikbare tijd van de sectieouderlingen en de bezoekbroeders en met de benodigde tijd voor een huisbezoek. Om voldoende tijd voor het geloofsgesprek te hebben, wordt bij voorkeur niet meer dan 1 huisbezoek per avond gebracht. Het geloofsgesprek gaat over de persoonlijke relatie met God en hoe je christen bent in het leven van alledag, in je eigen levensgeschiedenis en -omstandigheden. Het wordt zeer op prijs gesteld als thuiswonende kinderen en jongeren bij het huisbezoek aanwezig kunnen zijn. Lukt dit bijvoorbeeld niet door studie elders in het land, of gaat de voorkeur uit naar een persoonlijk gesprek, dan kan er met de sectieouderling een aparte afspraak voor een pastoraal gesprek worden gemaakt. Bij gemeenteleden op leeftijd (70+) wordt gemiddeld 1x per jaar een huisbezoek gebracht. Dit gebeurt door de sectieouderling en enkele ouderenbezoekbroeders, die daarvoor speciaal zijn aangesteld. Deze broeders kunnen ook overdag een bezoek brengen. Het huisbezoek wordt, als dit mogelijk is, afgesloten met een Bijbellezing en gebed. Naast het reguliere bezoekwerk bezoeken de sectieouderlingen en de bezoekbroeders ook gemeenteleden, die in bijzondere omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld bij ziekte en rondom overlijden, bij trouwen en huwelijksjubilea, en bij doop en openbare geloofsbelijdenis. Heeft u of heb jij behoefte aan een persoonlijk gesprek met de sectieouderling, schroom dan niet om Opens internal link in current windowcontact op te nemen.

Vrouwencontactgroep 
De vrouwencontactgroep heeft als doel om contacten binnen de kerkelijke gemeente te leggen, en om aandacht te hebben voor gemeenteleden, die in bepaalde omstandigheden verkeren. De vrouwencontactgroep is samengesteld uit vrouwelijke gemeenteleden van de wijkgemeenten Meentkerk en Zenderkerk. Zij gaan onder andere op kraambezoek en ziekenbezoek, en op welkomstbezoek bij nieuwe bewoners in de wijk. Ook bezoeken zij in het jaar van overlijden de directe nabestaande(n) van overleden gemeenteleden. Wilt u zelf graag een bezoekje of kent u iemand bij wie bezoek gewenst is? Dan kunt u dit aangeven bij de Opens internal link in current windowsectieouderling of aan de contactpersoon van de Vrouwencontactgroep doorgeven: Henriëtte Klein, Westergo 27, tel. 035-5264325.

Pastoraal team 
Het pastoraal team bestaat uit de wijkpredikant, een pastoraal ouderling en een aantal gemeenteleden; wie dat zijn staat in de Opens internal link in current windowwijkgids. Zij dragen zorg voor extra pastoraal werk in de wijk. Deze zorg kan bestaan uit intensieve pastorale begeleiding vanwege bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld het overlijden van een geliefde, of vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld psychische problemen, eenzaamheid, enzovoort. De extra pastorale zorg is voor een bepaalde tijd. Dit kan variëren van een tweewekelijks bezoek gedurende enkele maanden tot een halfjaarlijks bezoek gedurende enkele jaren. Daarnaast zijn de leden van het team in staat om in hun pastorale werk het gebed en de Bijbellezing een plaats te geven. Heeft u behoefte aan extra pastorale zorg, neem dan contact op met de Opens internal link in current windowwijkpredikant.

 

 

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen.

Catechisatie tieners
In de Meentkerk krijgen de kinderen vanaf groep 7 van de basisschool t/m 15 jaar huiscatechese. In groepjes van 6 à 8 jongeren wordt door een aantal leden van het catecheseteam thuiscatechisatie gegeven. Jongeren ouder dan 15 jaar krijgen catechisatie in de Meentkerk. 
Wil je zelf catechisatie volgen of ben je benieuwd wat het precies inhoudt? Neem gerust contact op met de jeugdouderling Mattijs Poldervaart, tel. 06-46156956.

Belijdeniscatechisatie
Er is ook belijdeniscatechisatie, speciaal voor diegenen die overwegen belijdenis af te leggen in de kerk.  Overigens betekent het volgen van belijdeniscatechisatie niet automatisch dat ook belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Wel ervaren veel catechisanten dat het helpt te groeien in hun geloof en dat God helpt om tot een keuze te komen voor Hem. Wil je meer weten? Neem contact op met de jeugdouderling Mattijs Poldervaart, tel. 06-46156956.

 

 

Beleid

Wijkreglement Meentkerk

Beleidsplan Meentkerk Huizen 2022-2025

Beleidsplan Meentkerk Huizen 2017-2021

Onderstaand de informatie van de gehouden gemeenteavond op 22 november 2017

Beleidsplan Meentkerk Huizen 2013-2017

Bezinning op pastoraat


Onderstaand de informatie van de gehouden gemeenteavond op 23 november 2016

Bezinning tweede dienst


Implementatie van liturgie met een hedendaagse vormgeving

Onderstaand de informatie van de gehouden gemeenteavond op 20 maart 2014

In het beleidsplan aangehaalde bezinningsdocumenten:

Onderstaand de informatie van de gehouden gemeenteavond op 23 mei 2013

Onderstaand de informatie van de gehouden gemeenteavond op 21 maart 2013


Onderstaand de informatie van de gehouden gemeenteavond op 22 november 2012.