Wijkpagina Zenderkerk


Bezoekadres:
Borneolaan 30, Huizen

Predikant:
Ds. Arie de Fijter, Gravin Geertrude 8, 1276 MR, Huizen
06-40015705, afdefijter@hervormdhuizen.nl

Diensten:
Zondagmorgen 09:30 uur
Zondagmiddag: 17:00 uur gezamenlijke eredienst in de Meentkerk of Nieuwe Kerk

Contact:
Scriba: Henrik Bor, Want 55, 1276 HD, Huizen
06-21112564, 
zenderkerk@hervormdhuizen.nl

Wijkpredikant  |  Wijkindeling   |   Beleidsplan   |   Pastorale informatie   |   Pastorale bijstand   |   Bezoekwerk   |   Catechisatie   |   Activiteiten in de wijk  |   Sectie-indeling

Wijkpredikant

Ds. Arie de Fijter is wijkpredikant van de Zenderkerk. Hij is te bereiken via afdefijter@hervormdhuizen.nl

Wijkindeling

 Een wijkindeling kan onduidelijk zijn. Daarom vermelden we op deze pagina de grenzen van de wijk Zenderkerk. Dit zijn: Randweg, Gooilandweg oneven zijde, Graaf Wichman (uitgezonderd ‘de Marke’), Eemlandweg, Huizermaatweg, Bovenmaatweg en Aristoteleslaan (tot de bocht). De oneven zijde van de Gooilandweg, de evenzijde van de Huizermaatweg en de even zijde van de Bovenmaatweg tot nr. 68 horen als grensstraten bij de wijkgemeente Zenderkerk.

Beleidsplan

Als kerkenraad hebben we n.a.v. een gemeente-enquête een aantal jaar terug een compact beleidsplan opgesteld wat ons richting geeft voor de komende 5 jaar.
Klik hier voor het beleidsplan

Pastorale informatie


KERKENRAAD

Predikant

Bijstand in pastoraat

Voorzitter

Scriba


Ouderlingen

Ouderlingen Kerkrentmeester


Diakenen

Ambtsdrager met bijzondere opdracht

 • Annelies van Esterik – Ligtenberg, Johannes Vermeerlaan 7, 1272 HL Huizen (scriba HervormdHuizen)
  06-16906392, scriba@hervormdhuizen.nl

Bezoekwerk

Pastorale hulp voor de wijk
Pastor betekent: herder. Een herder zorgt voor zijn schapen. Hij geeft ze extra zorg en aandacht als ze ziek of gewond zijn. Hij springt voor ze in de bres bij gevaar. Wij geloven in Jezus als onze Herder. Hij zegt zelf: “ik ben de goede herder”. Het pastoraat in onze gemeente ontvangen wij allereerst van de Heer Jezus zelf, Hij is onze pastor.

Vervolgens zijn we geroepen Jezus te volgen. Dat betekent: zorgen voor elkaar, oog hebben voor elkaars behoeften en noden naar lichaam en ziel. Voor elkaar in de bres springen bij gevaar.

Tenslotte zijn sommigen in de gemeente in het bijzonder aangesteld om de pastorale zorg van de hele gemeente te stimuleren en die zelf te geven. Dit zijn de pastorale ouderlingen, de predikant, en de psycho-pastorale medewerkers.

U kunt altijd direct een beroep doen op uw/jouw sectieouderling (zie de sectie-indeling achterin deze gids) of op de predikant. Met het psycho-pastorale team kan via de predikant contact worden opgenomen.

Ouderenpastoraat
Om het pastoraat voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder extra aandacht te kunnen geven, is ds. Henk Dekker  aangesteld. Wanneer extra pastorale zorg nodig is kunt u een beroep op hem doen, tel. 06-57061917, e-mail: drsh.dekker@gmail.com.

Crisispastoraat
Wanneer u/jij in een in situatie terechtkomt die u/jij als moeilijk ervaart, kunt u/jij altijd een beroep doen op de predikant of een pastorale ouderling. Wat ervaren wordt als ‘crisis’ in het leven verschilt per persoon. Voel je vrij om begeleiding te zoeken in en van Gods kerk als u/jij denkt dat nodig te hebben. De predikant is als het gaat om ‘crisispastoraat’ de eerste aanspreekpersoon.

Psycho-Pastorale Hulpverlening
Het gaat hierbij om extra pastorale hulp voor gemeenteleden die te maken hebben met allerlei zorgen en moeiten. Enkele zusters en broeders uit onze wijk leggen zich hierop toe en hebben ook cursussen gevolgd om zich hierin te bekwamen. Zij zijn bereid voor kortere of langere periode met u/jou op te trekken.

VrouwenContactGroep
De Vrouwen Contact Groep heeft als doel contacten binnen de (wijk)gemeente te leggen en te onderhouden. De groep is samengesteld uit vrouwen van de wijkgemeenten Zenderkerk en Meentkerk. De bezoekdames voor wijkgemeente Zenderkerk maken deel uit van de sectieteams. Zij leggen voornamelijk bezoeken af binnen hun eigen sectie. Het betreft: welkomstbezoek aan leden die in de wijk zijn komen wonen; kraambezoek; bezoek aan (chronisch) zieken; bezoek aan thuisluisteraars; bezoek aan rouwdragenden; bezoek aan eenzame gemeenteleden.

Wanneer iemand bezoek wenst, of iemand kent die bezoek zou moeten en/of willen krijgen, kan dat via de sectieouderling(en) of via de contactpersoon van de Vrouwen Contact Groep doorgegeven worden.

Contactpersoon voor de wijkgemeente Zenderkerk is:
Ali Kos-Boor, tel. 5260685, e-mail: alikos52@hotmail.com.

Diaconale hulp voor de wijk
Diaken betekent: dienaar. Diaconaat is dus een woord wat wil zeggen: de kerk wil dienstbaar zijn. Deze dienstbaarheid is kenmerkend voor Jezus Christus. Hij waste op een dag de voeten van zijn discipelen, als voorbeeld van dienstbaarheid. Hij gaf zelfs zijn complete leven weg, aan het kruis, om ons zo het ware leven met God te geven. Dienstbaarheid is daarom kenmerkend voor het christen zijn en het kerk zijn.

Sommigen zijn in de kerk in het bijzonder aangesteld om deze dienstbaarheid te bevorderen en zelf te verlenen, dat zijn de diakenen. Als u op de een of andere manier hulp nodig heeft, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met een diaken. Daar zijn diakenen voor. Bij hele concrete zaken, zoals praktische hulp en financiële zorgen, willen zij u/jou helpen.

Diaconaal aanspreekpunt Zenderkerk
Mocht u financiële zorgen hebben, heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in of rond het huis of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een andere vraag van diaconale aard? Neem dan contact op met uw diaconaal aanspreekpunt:

Jan Otter, tel. 06 13056652, e mail: jan57otter@gmail.com

Catechisatie

Catechisatie
Catechisatie komt van een Grieks woord dat onderwijzen betekent. Catechisatie is een bijzondere vorm van onderwijs: je kunt er leren wat het betekent om christen te zijn, een volgeling van Jezus Christus.

De catechisatie op de maandag-, woensdag- en donderdagavond wordt op een interactieve manier gegeven. Voor alle catechisanten wordt het onderwerp van de avond gepresenteerd door de dominee. Vervolgens gaan de jongeren van dezelfde leeftijd onder leiding van twee mentoren in groepjes van ongeveer 10 mensen uit elkaar en wordt het onderwerp met elkaar uitgediept.

Bij de catechisatie wordt gebruik gemaakt van de door de HGJB ontwikkelde catechesemethoden „Leer en Leef” op de maandagavond en „Follow Me Next” op de donderdagavond. Informatie over de catechesemethoden vindt u op de website van de HGJB (www.hgjb.nl ) onder de rubriek „Catechese/Onderwijs”.

Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de catechese. Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen, is van onschatbare waarde om te groeien in geloof en te komen tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus.

Het team van mentoren staat o.l.v. de wijkpredikant.

De indeling is als volgt:           
maandagavond 19.30 - 20.30 uur:         12 t/m 15 jaar;
donderdagavond 19.30 - 20.30 uur:       16 jaar en ouder;

Voor informatie kun je kunt contact opnemen met jeugdouderling en/of wijkpredikant:

Karin van Vliet-de Groot, 06 21 155 517 en e-mail: jeugdcoordinator-zk@hervormdhuizen.nl

Belijdeniscatechese

Belijdenis doen betekent: zelf ‘ja’ zeggen tegen God. Je spreekt uit dat je zelf met hart en hoofd gelooft in God zoals we Hem door Jezus en door de Heilige Geest leren kennen. Soms komt deze belijdenis heel geleidelijk voort uit een opvoeding waarin je met God vertrouwd bent gemaakt, soms gaat het door allerlei vragen en twijfels heen. De belijdeniscatechese werkt toe naar een belijdenisdienst op zondag 12 mei 2019. Om deze catechese te volgen hoef je jezelf niet vast te leggen op deze belijdenisdatum. Je kunt ook meedoen om te testen waar je nu eigenlijk staat, om te leren, je vragen te stellen en te groeien. Heel wat deelnemers in het verleden ontdekten dat de belijdeniscatechese ook een weg kan vormen waarin je over drempels heen mag stappen, waarin de zekerheid over je geloofsbelijdenis groeit.

De belijdeniscatechese zal in principe plaatsvinden op maandagavond van 21:00-22:00. Er is komend seizoen ook op woensdagavond geregeld een groep samen, enkele mensen die belijdenis willen gaan doen samen met enkele deelnemers aan de afgelopen Alpha die verdieping zoeken, om de 2/3 weken van 20.30-22.00.

Dit willen wij zijn voor alle kinderen en jongeren van de Zenderkerk

Als gemeente willen we een thuis zijn voor jong en oud. Een plek waar mensen thuis komen en daar God, elkaar en zichzelf vinden. In het jeugdwerk doen we dit door de geloofsontwikkeling van de kinderen, jongeren en jong volwassenen centraal te stellen waarbij we veel waarde hechten aan kennis over God en de Bijbel en aan het kennen van de jongeren (gekend worden). We willen samen met de kinderen en jongeren Jezus volgen (zie: http://www.mijnzenderkerk.nl/daan/).

In de visie op het jeugdbeleid stellen we de geloofsontwikkeling centraal. De geloofsontwikkeling stellen we centraal door ons af te vragen: Waar zit een jongere in zijn (geloofs)ontwikkeling,

 • Wat heeft hij/zij dan nodig en
 • Wat vraagt God hierin van ons als ouder, jeugdleider en gemeente.

In deze vragen komen drie personen voor namelijk: God, de jongeren en ik (die laatste bent u). Door deze vragen leggen we het accent eerst op God en vervolgens op de jongeren. Het is God die met onze jongeren aan de gang gaat en wij mogen daarin een middel zijn om onze jongeren aan Hem en Zijn gemeente te binden.

Hiermee willen we binding creëren, binding aan God en aan Zijn gemeente.

Binding ontstaat langzaam in een continu proces van interactie tussen mensen en/of in wisselwerking met de relevante context. Een relevante context is een groep, het bedrijf of het klantensysteem. De binding van het individu ontstaat door een voortdurend proces van betekenisgeving en selectie. Ieder individu bepaalt wat er toe doet. Het begint dat we geloven dat God de binding initieert. Door Zijn genade maakt hij binding met Hem mogelijk.

In de visie op jeugdbeleid willen we – als gemeente - voor jongeren relevant zijn door middel van drie aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden zijn:

 • De activiteiten,
 • De omgeving en
 • Het individu.

Beginnend bij het individu. Hiervoor wordt er een start gemaakt met het jongerenpastoraat. Bij de omgeving kun je denken aan de ouders, de jeugdleiders en de gemeenteleden. Zij spelen een belangrijke rol in het geven van een veiligheidsgevoel bij kinderen, in het voorleven van het geloof of in het bediscussiëren van zaken waar jongeren over nadenken. Activiteiten zijn zaken als bijvoorbeeld catechese of een spel. Activiteiten willen we in een projectgroepje organiseren, bestaand uit jongeren en volwassenen.

De situaties waarin dit allemaal gebeurd is als volgt gecategoriseerd:

 • In de dienst
 • In de wijk
 • Bovenwijks

In deze situaties komen verschillen type initiatieven voor:

 • Inhoudelijke initiatieven (gericht op de Bijbel)
 • Sociale initiatieven (gericht op onderling contact en contact met andere generaties)
 • Activerende initiatieven (jongeren taak en verantwoordelijkheid geven).

Ieder aandachtsgebied heeft zijn eigen insteek en belicht zijn eigen aspecten. Per aandachtsgebied willen we in verschillende situaties verschillende initiatieven organiseren. Hierdoor willen we verschillende ‘haakjes’  organiseren, waarop een kind of jongere - in ieder in zijn eigen selectieproces - kan aanhaken omdat iets of iemand betekenis geeft. Een integrale benadering is hierbij belangrijk. Het leven van jongeren bestaat uit verschillende eilandjes. School, sport, kerkelijke activiteiten, de zondagse dienst (= ‘de kerk/gemeente’). Er is niet per definitie een automatische verbinding tussen deze eilandjes. Zo kan het gebeuren dat een jongere zich gezien weet op catechese, maar niet in ‘de kerk/gemeente’.

Aandachtsgebieden→

↓Situaties

Activiteiten

Omgeving

Individu

In de dienst

 

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Sociaal

Sociaal

Sociaal

Plek & gave

Plek & gave

Plek & gave

In de wijk

 

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Sociaal

Sociaal

Sociaal

Plek & gave

Plek & gave

Plek & gave

Bovenwijks

 

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Sociaal

Sociaal

Sociaal

Plek & gave

Plek & gave

Plek & gave

 

Activiteiten in de wijk

Gemeenteavonden
Er worden elk jaar één of twee wijkavonden worden georganiseerd. Voor de exacte datum verwijzen we u naar de wijkkalender en voor de inhoud het kerkblad en de afkondiging in de dienst.

Koffieochtend
Elke 3e woensdag is er koffieochtend in de hal van de Zenderkerk. Een plek om (nieuwe) mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Iedereen is welkom ook van buiten de zenderwijk, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk enz. De deuren staan open van 10:00 uur tot 11:30 uur.
Voor vragen en vervoer: Jannie Kriek; 06-13016081

Gemeentedag
Om de twee jaar wordt er tenminste een gemeentedag georganiseerd. De gemeentedag is te vinden in de jaarkalender.

Zendervrouwen
Als vrouwen van de Zenderkerk zoeken we ontmoeting om elkaar (beter) te leren kennen, elkaar te bemoedigen en te groeien in geloof. Als Zendervrouwen organiseren we met elkaar verschillende activiteiten die dit ondersteunen. Deze activiteiten zijn voor elke vrouw van de Zenderkerk bedoeld, er is geen leeftijdsgrens! Kerk-zijn betekent juist de ontmoeting tussen zusters van verschillende generaties.
Het afgelopen jaar zijn er onder andere bijbelstudie avonden geweest en gezamenlijke maaltijden. Er is een actieve haakgroep die regelmatig samenkomt en er is een leeskring. Ook is er een kookgroep opgericht. De mensen uit deze kookgroep koken en bezorgen regelmatig een maaltijd waar dat goed gebruikt kan worden. Dit zijn gezinnen waar net een baby is geboren, zieke mensen of mensen die het gewoon even goed kunnen gebruiken.
Via het kerkblad en de Facebookgroep Zendervrouwen worden de activiteiten aangekondigd. Voor informatie kan er gemaild worden naar zendervrouwen@hotmail.com.

Zendt
Als man komt er veel op je af. Op het werk, tijdens je studie, in je relatie, noem maar op. Hoe ga jij hier als christen mee om? Wie het weet mag het zeggen. Door onze vragen open te delen kunnen we met elkaar antwoorden vinden. Zo leren we van elkaar en ontdekken we dat we allemaal zoekers zijn.
Zonder verplichtingen voelen mannen zich vaak op hun gemak. Dit willen we met onze meetings ook creëren. Er zijn geen verplichtingen. We organiseren laagdrempelige bijeenkomsten waar een ieder zich zeker thuis zal voelen. Heb jij suggesties voor een leuke activiteit? Zendt het door.
ZENDT: Voor alle mannen vanaf 18 jaar,  4 x per jaar, ontmoeting, ondersteuning, gezelligheid en in liefde van Jezus.

Sectie-indeling

Voor de pastorale zorg in de wijkgemeente is de wijk opgedeeld in 6 secties. In het onderstaande overzicht worden de bij de secties behorende straten genoemd. De sectieouderlingen vervullen de pastorale zorg in de eerste plaats door middel van de huisbezoeken, ondersteund door de leden van de sectieteams.
 
Sectie 1: „Zenderwijk”
Antennestraat, Archipelplein, Dr. Lelylaan 55 t/m 91, Edisonstraat, Gooilandweg 217 t/m 243, Hoeveweg, Marconistraat, Morsestraat, Omroeplaan, Phohistraat, Radiolaan, Rijsbergenweg, Transistorweg, Zenderlaan.
Sectieouderling:                                 Geertruida Rebel, tel. 526 03 72
Bezoekbroeder:                                  Harm Ouderkerk, tel. 5251497
Diaken:                                               Jan Otter, tel. 5265978
Psycho-pastorale medewerker:          Geertruida Rebel, tel. 5260372
Lid Evangelisatiecie:                           Jaap Hoegee, tel. 06-20373761

Sectie 2: „Plan Bovenweg”
Ambonlaan, Balilaan, Borneolaan, Celebesstraat, Deelweg, Disselweg, Grasweg, Greppelweg, Hooiweg, Javalaan, Koedijk, Koppelweg, Lamoenweg, Landweg, Maaiersweg, Opperweg, Ploegweg, Schaarweg, Slootweg, Studiostraat, Sumatralaan, Trekkerweg, Vloedwal, Weideweg.
Sectieouderling:                                 Joost Kool, tel. 06-151075958
Bezoekbroeder:                                 Bert Rebel, tel. 06-2245472
Diaken:                                              Jan Honing, tel. 5255796 / 06-51603700
Psycho-pastorale medewerker:        Aleida Rebel, tel.5262922
Lid Evangelisatiecie:                          Jaap Hoegee, tel. 06-20373761
 
Sectie 3: „Stad en Lande”
Aak, Anker, Bakboord, Bark, Bezaan, Boeg, Boeier, Branding, Deining, Fok, Galjoen, Gemeenlandslaan, Giek, Hoeker, Jol, Kajuit, Kielzog, Klipper, Koers, Kogge, Kombuis, Kompas, Korvet, Kostmand, Kotter, Lijzij, Loefzij, Logger, Plecht, Punter, Ra, Roef, Schoener, Schokker, Sloep, Stuurboord, Tjalk, Treiler, Vooronder, Want, Wimpel, Windvang.
Sectieouderling:                                 Rien Verhage, tel. 06 44546816
Bezoekbroeders:                                Peter den Butter, tel. 5260153
                                                           Alex Veerman tel. 06-42303363
Diaken:                                               Pim Lubbers, tel. 06-14249262
Psycho-pastorale medewerker:         Irma Gooijer, tel.5264342
Lid Evangelisatiecie:                          Jannie Kriek, tel. 5263011
                                                           

Sectie 4: „Bijvanck”
Het gehele Plan Bijvanck, Plan De Bun, Akkerweg, Bovenweg, Godelinde (even zijde), Gooierserf, Graaf Floris, Huizermaatweg en Keizer Otto, Wagenweg, Zeisweg.
Sectieouderling:                                 Gemma Langedijk - Veerman, tel: 06-41038408
Bezoekbroeders:                               
Diaken:                                               Ben Reurink, tel: 7513098 / 06 26271000
Psycho-pastorale medewerker:         Dick Kruiswijk, tel. 5256408
Lid Evangelisatiecie:                           Jaap Hoegee, tel. 06-20373761
Contactpersonen VCG:                      Lies van Vliet, tel. 5261393
 
Sectie 5: „Voorkeursleden”
Alle voorkeurleden en de gemeenteleden van buiten Huizen.
Sectieouderlingen:                             Gerard Barmentlo, tel. 06-48004430
                                                           Ard Goedhart
Bezoekbroeders:                                Mees Molenaar tel. 5265866
Diaken:                                               Ben Reurink, tel: 7513098 / 06 26271000
Psycho-pastorale medewerker:         Frida Barmentlo, tel. 5266954
Lid Evangelisatiecie:                          Jaap Hoegee, tel. 06-20373761
 
Sectie 6: „De Bolder”
Woon/Zorgcentrum De Bolder, incl. appartementen aan de Akkerweg en Godelinde (oneven zijde).
Sectieouderling:                                   Rien Verhage, tel. 5263955
Bezoekbroeders:                                  F .v.d. Heuvel, tel. 5255127
Lid Evangelisatiecie:                            Jaap Hoegee, tel. 06-20373761

Bezoekzusters:                                    M. van Effrink, tel 5233205                                                              G. de Jong, tel. 5269003                                                              L. van Vliet, tel. 5261393

Vrouwen Contact Groep

De secties worden ondersteund door de Vrouwen Contact Groep (VCG):

Jacolien Grolle, 035 – 6031450

Henriëtte van Gulijk, 06 - 22772911

Nelly Honing, 06 - 14318521

Clarie Klein, 06 - 41016358

Ali Kos, (aanspreekpunt), 06 - 53777297

Lies van Vliet, 035 - 5261393