Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

AANKONDIGING ENQUETE DRAAGKRACHT

vrijdag 25 september In de komende weken zal de aangekondigde enquête draagkracht worden gehouden. Een grote groep vrijwilligers zal in week 40 de week de envelop bezorgen. De Hervormde Gemeente van Huizen staat voor een kruispunt. Zij is ervan overtuigd dat ook in de huidige tijd God mensen wil aanspreken met het evangelie van Jezus Christus. De Hervormde Gemeente is een levende en bloeiende gemeente met veel voorzieningen. Zo heeft zij de beschikking over vier kerkgebouwen (Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk, Meentkerk), een dienstgebouw ( ‘t Visnet), en vier pastorieën. Minstens zo belangrijk is, dat er vier predikanten, een missionair werker en een pastoraal werker in Voor Anker(deeltijd) actief zijn. Om deze voorzieningen in stand te houden, is jaarlijks meer geld nodig. Om u als gemeentelid te betrekken in de besluitvorming, zijn wij benieuwd naar uw mening.

Wat willen we van u weten?
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Huizen heeft een werkgroep gevormd. Die onderzoekt of er voldoende financiële draagkracht is om de huidige voorzieningen in stand te houden.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Bent u bereid om structureel jaarlijks meer bij te dragen aan de Actie Kerkbalans (AKB) zodat het huidige voorzieningenniveau van gebouwen en personeel in stand gehouden kan worden voor tenminste vijf jaar?
Na deze vijf jaar zal opnieuw een afweging gemaakt worden.

Wat is er extra nodig?

Om het huidige niveau van voorzieningen vast te houden is voor de komende vijf jaar een extra bedrag van jaarlijks € 150.000 nodig. Over een periode van 5 jaar zou dit dus een extra bedrag van € 750.000. opleveren. Omgerekend betekent dit per bijdrage (lees: per envelop) een verhoging van minimaal € 10, - extra per maand.

Enquête
In de enquête wordt u gevraagd of u vindt dat het huidige aanbod van gebouwen en bemensing in stand gehouden moet worden. Zo ja, bent u dan ook bereid om hier structureel extra aan bij te dragen? Ook wordt een vraag gesteld over de bereidwilligheid om eenmalig geld te doneren.

Inleveren van de enquête
In de loop van week 41 (maandag 5 oktober - vrijdag 9 oktober 2015) wordt het enquête formulier bij u thuis opgehaald.

Tenslotte
Zonder Gods Zegen bouwen wij tevergeefs aan Zijn gemeente. Wilt u dit werk daarom meenemen in uw voorbeden?

Werkgroep financiële draagkracht