Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Uw stem telt!

woensdag 01 februari De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

In beeld blijven

Dit systeem helpt gemeenten om haar ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de gemeente door te geven, krijgt de gemeente niet meer automatisch van de burgerlijke gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Ook voor studenten is SILA onmisbaar. Studenten verhuizen meestal vanuit het ouderlijke huis naar hun studentenstad. Zij zullen - in de ban van de nieuwe fase in hun leven - er niet altijd aan denken om een adreswijziging aan de kerk door te geven. Terwijl contact met de kerk in hun nieuwe omgeving misschien wel op prijs gesteld wordt.

------------------------------

Uw stem telt!

Helpt u mee deze onmisbare service voor kerken te behouden? Doe mee aan de internetconsultatie over de SILA-regeling!

1. Ga naar de internetpagina Opens external link in new windowhttps://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren. De naam van deze consultatie lijkt niet met SILA te maken te hebben. Toch is dit de juiste consultatie

2. Vul uw reactie in het tekstblok met de vraag:

Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.
In dit blok vult u in  (kopieer onderstaande tekst):

Hierdoor teken ik bezwaar aan tegen het intrekken van de zogenaamde SILA-regeling.
En wel om de volgende argumenten:
1. De argumentatie is niet steekhoudend
2. Onderschatting van het maatschappelijk belang kerken
3. Het is onrechtvaardig en demotiverend

Ad 1.Argumentatie niet steekhoudend
Wij zijn van mening dat de argumenten voor de beëindiging van verstrekking van wijzigingen door burgerlijke gemeentes aan SILA  niet steekhoudend zijn. Zo heeft niemand tegen zijn of haar wil in een zogenaamde SILA-stip. Daar komt bij dat de SILA-stip alleen voor het betreffende kerkgenootschap zichtbaar en is er derhalve geen sprake van een inbreuk op de privacy. De huidige dienstverlening kost de overheid bovendien geen geld.
Zoals u bekend mogen andere organisaties dan de kerken wél van deze  GBA-gegevens gebruik maken. Niet altijd gaat het daarbij om diensten die tot het terrein van de overheid behoren. Omgekeerd verrichten kerken een breed palet van diensten op het terrein waar de overheid zich primair verantwoordelijk voor weet.

Ad. 2 Maatschappelijk belang kerken
Maar dat geldt zeker ook voor het maatschappelijk middenveld, waarop de kerken relevante spelers zijn en waaraan het kabinet in het kader van het beleid tot bevordering van de participatiesamenleving in toenemende mate verantwoordelijkheden toedeelt.
Denk daarbij aan de rol die kerkelijke vrijwilligers (kerkleden) spelen bij (tijdelijke) opvang van asielzoekers, bij vragen rondom armoede (project schuldhulpmaatje) en bij het omzien naar ouderen en andere kwetsbare groepen.
Alles bij elkaar genomen bedraagt de sociale bijdrage van de vele vrijwilligers in parochies en gemeenten aan de maatschappij een aanzienlijk bedrag.  Wanneer kerken uitgesloten worden van de Gemeentelijke Basis Administratie omdat zij in onderscheid van anderen instanties zijn op geestelijke grondslag is er sprake van discriminatie.

Ad 3. Onrechtvaardig en demotiverend
Om bovengenoemde redenen achten wij het onrechtvaardig dat onze kerken de toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie wordt ontzegd. De regeling zoals deze nu bestaat is nota bene in overleg met de overheid zelf getroffen.
Nog op 8 maart 2012 sprak de toenmalige minister van binnenlandse zaken, mevr. Spies, warme woorden bij het in ontvangst nemen van een jubileumboek over de SILA. Het bevreemdt ons dat u amper vier jaar later besluit een einde te maken aan het doorgeven van de verhuismutatie aan de SILA.
Op basis van ons mission statement, het Evangelie, hebben wij het vaste voornemen om onze bijdrage aan de samenleving te blijven leveren.
Uw besluit bemoeilijkt dat echter en impliceert het risico dat kerken in hun organisatorisch vermogen nodeloos worden verzwakt. Daarmee demotiveert u kerkelijk betrokken mensen in hun dienst aan de samenleving.
Wij dringen er daarom bij u op aan genoemd besluit te herzien.


3.
Nadat u uw reactie heeft ingegeven, klikt u op Verder>

4. Bij de volgende stap is het mogelijk een bestand toe te voegen. Dat hoeft echter niet. U kunt gewoon op > Verder klikken. 

5. In dit scherm voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending.

6. Na het versturen van uw reactie, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze mail staat een link naar de website van de consultatie. Die link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen.

U kunt tot vrijdagavond 3 februari 24:00 uur reageren, alstublieft doet u dat ook 

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Uw kerkrentmeesters