Kerkelijke regelingen

Kerkelijke regelingen

Voorkeurlidmaatschap

In zijn vergadering van 28 september 2004 heeft de Algemene Kerkenraad een procedure voor het aanvragen en behandelen van het voorkeurlidmaatschap vastgesteld.

 

Het gaat daarbij om de mogelijkheid om lid te worden van een voorkeur-wijkgemeente, niet zijnde de eigen woon-wijkgemeente. Een lidmaatschap met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar kerkorde daar een aantal regels voor opgesteld en de Algemene Kerkenraad heeft daar omheen de hierboven vermelde procedure gemaakt.

 

De centrale hervormde gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten die ieder een bepaald geografisch gedeelte van de burgerlijke gemeente omvat. Wonen in één van de wijken betekent automatisch dat men lid is van deze wijkgemeente en dat men aan haar pastorale zorg is toevertrouwd.

 

Met het voorkeurlidmaatschap geven de kerkorde en de bovenvermelde procedure een mogelijkheid om een wijkgemeente van eigen voorkeur te kiezen.

 

Deze mogelijkheid heeft echter ook een aantal negatieve kanten.

 

De jarenlange perforatiepraktijk in de Nederlandse Hervormde Kerk heeft laten zien dat de gevolgen voor de (wijk)gemeenten groot kunnen zijn. Ook in onze gemeente kunnen deze ontwikkelingen er toe leiden dat er (te) grote kwantitatieve en kwalitatieve verschillen ontstaan tussen de wijken. Wijkgemeenten die te klein of te groot worden. Wijkgemeenten die hun oorspronkelijke identiteit verliezen en hoe langer hoe meer het karakter van een “mentale wijkgemeente” aannemen. Wijkgemeenten die alleen op centraal niveau nog “iets met elkaar hebben”. Het “samen één gemeente zijn” komt daarmee onder steeds groter druk te staan.

 

Vandaar dat de wijkkerkenraden tot nu toe geen voorstander waren van de mogelijkheid tot perforatie tussen de wijken onderling.

 

Maar vanwege ontwikkelingen in het burgerlijke en kerkelijke leven werd de roep om lid te worden van een wijkgemeente van eigen voorkeur steeds luider. Daarbij is te denken aan de groei van Huizen en daarmee de toestroom van gemeenteleden uit gemeenten met een andere identiteit, de groeiende mondigheid en een grotere mobiliteit van gemeenteleden. Hierdoor zijn omvangrijke interne mutatiestromen op gang gekomen en is een grotere verscheidenheid tussen de wijken ontstaan. 
De wijkkerkenraden werden daarom meer en meer geconfronteerd met de spanning tussen het ideaal van het lid-zijn van de eigen woon-wijkgemeente en de realiteit van het zich niet thuis voelen in die woon-wijkgemeente.

 

Dit spanningsveld kon zo niet langer blijven bestaan en heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van de procedure voor het voorkeurlidmaatschap, die daarna door de kerkenraden met pijn in het hart is aangenomen.

 

De Algemene Kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2005 de procedure in werking te stellen. Leden van de wijkgemeente kunnen vanaf die datum de aanvraagformulieren voor het voorkeurlidmaatschap telefonisch aanvragen en daarna afhalen bij hun wijkledenadministrateurs. De wijkledenadministrateurs zullen tegelijk met de aanvraagformulieren ook een kopie van de procedure aan de aanvrager overhandigen. De ingevulde formulieren worden daarna ingeleverd bij de scriba van de voorkeurwijkgemeente.

 

 

Dit geldt ook voor die gemeenteleden die al eerder een (schriftelijke) aanvraag voor (toen nog zogenoemde) perforatie bij de (wijk)kerkenraad hebben ingediend.

 

De Algemene Kerkenraad meent dat met deze procedure allerlei pastorale noodsituaties van individuele gemeenteleden kunnen worden gelenigd, maar spreekt de wens en verwachting uit, dat dit niet zal leiden tot grote verschuivingen tussen de wijken. De Algemene Kerkenraad doet daarom een ernstig beroep op ieder gemeentelid die van plan is het voorkeurlidmaatschap aan te vragen, zijn of haar individueel belang ook af te wegen tegen het bijbelse belang van de eenheid (in verscheidenheid) van en in de gemeente.

 

De procedure voor het voorkeurlidmaatschap is te vinden in artikel 3 van het plaatselijk reglement

Adressen van de scriba's van de wijkgemeenten:

Oude kerk  Nieuwe kerk Zenderkerk  Meentkerk

Adressen van de wijkadministrateurs zijn te vinden in de rubriek ledenadministratie.

« Ga terug