Kerkelijke regelingen

Kerkelijke regelingen

Vanwege het feit dat wij per 1 mei 2004 zijn overgegaan naar de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een aantal leden van de gemeente aangegeven om principiële redenen geen lid te willen zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een aantal leden heeft zich om die reden aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk. Deze leden leven daarom ook niet meer mee met onze plaatselijke gemeente.

Een aantal anderen heeft aangeven wel verbonden te willen blijven aan onze plaatselijke gemeente. Dit zijn dus leden die:

 

Vóór 1 mei 2004 lid waren van de hervormde gemeente en daarmee van de Nederlandse Hervormde Kerk, en per 1 mei 2004 geen lid wilden worden van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich niet hebben aangesloten bij een ander kerkgenootschap, en blijk geven verbonden te willen blijven met de (wijk)gemeente waartoe zij vóór 1 mei 2004 als lid behoorden.

 

De wijkkerkenraad biedt de mogelijkheid aan deze leden om zich te laten registreren als “bijzonder verbonden” met de gemeente.

 

De kerkenraden betreuren het nog steeds dat niet alle gemeenteleden de stap naar de Protestantse Kerk in Nederland hebben kunnen zetten. Voor de gemeenteleden die desondanks geen lid maar toch verbonden willen blijven met onze gemeente en zich daarmee aan haar pastorale zorg blijven toevertrouwen, heeft de Algemene Kerkenraad een aantal (administratieve) afspraken gemaakt.

 

Genoemde gemeenteleden zullen zich moeten laten uitschrijven via de daarvoor geldende procedure en formulieren (7040 formulier). Dit wordt doorgegeven aan de landelijke administratie van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Men is vanaf dat moment geen lid meer van enig kerkgenootschap.

 

Als dat is gebeurd zullen deze leden plaatselijk onmiddellijk worden opgenomen als lokaal lid van de wijkgemeente met de status “bijzonder verbonden”.

 

De consequenties van het niet meer voorkomen in de landelijke administratie van de kerk zijn nogal ingrijpend. Alle mutaties worden via de landelijke administratie van de kerk naar de administratie van de (wijk)gemeente gestuurd. Als men echter geen lid meer is ontvangt de plaatselijke kerk geen mutaties meer via de landelijke administratie over wijzigingen in burgerlijke gegevens, zoals verhuizingen, huwelijk en overlijden. De (wijk)kerkenraden samen met de (wijk)ledenadministrateurs moeten wijzigingen bij deze leden in kerkelijke of burgerlijke gegevens handmatig verwerken en zullen dit zo zorgvuldig mogelijk doen aan de hand van de voor hen beschikbare gegevens. Van met name de “bijzonder verbonden” leden wordt gevraagd wijzigingen in kerkelijke en burgerlijke gegevens door te geven aan de wijkledenadministrateurs en het kerkelijk bureau. Dit kan door gebruik te maken van het mutatiekaartje, wat gevonden kan worden bij de uitgangen van de kerken of op de website onderledenadministratie. Ook bij verhuizing naar een andere woongemeente zullen de gegevens niet meer via de landelijke administratie kunnen worden verstuurd. In dit geval kunnen “bijzonder verbonden” leden verzoeken om een "attestatie" met de geregistreerde gegevens die men kan overhandigen aan de kerk in de nieuwe woongemeente. Verder zullen deze “bijzonder verbonden” leden ook apart aangeschreven worden voor de plaatselijke kerkelijke bijdrage en allerlei andere berichten en uitnodigingen van de wijkkerkenraad.

 

Leden met de status “bijzonder verbonden” zijn kerkordelijk gezien geen belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland. In dePlaatselijke Regeling (artikel 2.7 en 2.8) zijn enige artikelen opgenomen waarin bepaalde rechten zijn voorbehouden aan de belijdende leden van de gemeente. De volgende artikelen zijn daarbij van belang:

 

1. Deelname aan het Heilig Avondmaal

 

2. Stemgerechtigd t.b.v. ambtsdragerverkiezingen

 

In overleg met de kerkenraden kan de plaatselijke regeling op deze punten zo worden ingericht dat het voor de “bijzonder verbondenen” mogelijk wordt dezelfde rechten te genieten als de belijdende leden.

 

Bij de bediening van de Heilige Doop geldt, dat de kinderen van hen die bijzonder verbonden zijn met de gemeente als doopleden van de PKN worden ingeschreven in de registers.

 

De “bijzonder verbonden” registratie wordt opgeheven indien deze leden:
1. lid worden van de hervormde gemeente en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland;

 

2. openbare belijdenis van het geloof afleggen en daarmee lid worden van de hervormde gemeente en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland;

 

3. zich hebben aangesloten bij een ander kerkgenootschap;

 

4. zelf verzoeken niet meer als zodanig geregistreerd te willen zijn;

 

5. volgens de wijkkerkenraad geen blijken van verbondenheid meer geven.

 

Alle leden die de status “bijzonder verbonden” willen verkrijgen, inclusief degenen die dit al eerder (schriftelijk) hebben bekendgemaakt bij hun kerkenraad, worden verzocht telefonisch contact op te nemen met hun wijkledenadministrateur. Deze zal het verzoek en een uitschrijvingsformulier aan de sectieouderling doorgeven die dan een bezoek brengt om het uitschrijvingsformulier te laten ondertekenen en een brief waarin beargumenteerd verzocht wordt om plaatselijk als "bijzonder verbonden" geregistreerd te worden in ontvangst te nemen. Na behandeling en goedkeuring van het verzoek in de kerkenraad zullen de formulieren doorgestuurd worden naar de landelijke ledenregistratie. De betreffende leden krijgen schriftelijk bericht over het besluit van de kerkenraad.

Er is in dit kader nog één bijzonderheid te melden.

 

Er hebben zich ook leden gemeld die de status “bijzonder verbonden” willen verkrijgen en tevens voorkeurlid willen worden in een andere wijkgemeente.

 

In overleg met de wijkledenadministrateurs is besloten dat deze leden eerst de procedure voor het voorkeurlidmaatschap moeten volgen en daarna in hun nieuwe wijkgemeente een aanvraag voor de “bijzonder verbonden” status moeten starten.

Kerkelijke huwelijksbevestiging van een door de burgerlijke overheid voltrokken huwelijk.

 

HUWELIJKSBEVESTIGING 


Op elke dag kan in één der kerken een door de burgerlijke overheid voltrokken huwelijk kerkelijk worden bevestigd. Er wordt een zeker bedrag verlangd ter bestrijding van de kosten.
Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt gedaan tot de kerkenraad van de wijkgemeente, waarin de bruid woont. 
Woont alleen de bruidegom in Huizen, dan wordt het verzoek gericht tot de kerkenraad van de wijkgemeente waarin de bruidegom woont.
Het bruidspaar wendt zich, nadat het geïnformeerd heeft bij de betreffende koster of het verlangde kerkgebouw beschikbaar is op de door hen voorlopig bepaalde dag, tot de betreffende wijkpredikant om in overleg met hem dag en uur definitief vast te stellen. De predikant houdt met het bruidspaar voor de huwelijksdag een pasto­raal gesprek over het christelijk huwelijk.
Verlangt men de huwelijksbevestiging door een predikant van elders, dan verzoekt men dit aan de wijkkerkenraad, die over dit verzoek beslist.
Wonen bruid noch bruidegom in Huizen, dan kan men zelf een predikant kiezen, maar het liefst de predikant van de wijk waarin men gaat wonen.
De regels zijn ook terug te vinden in het plaatselijk reglement artikel 12.6.

Bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal

 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP


In iedere wijk wordt zoveel mogelijk iedere maand door de wijkpredikant in een van de kerkdiensten de Heilige Doop bedient. De doopdiensten en de uren van de aangifte worden steeds in het "Huizer Kerkblad" bekendgemaakt. De data van de bediening van de Heilige Doop vind u in de wijk informatie.

 

BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL


Het Heilig Avondmaal wordt in het midden van de gemeente 4x per jaar bediend.De bediening zelf wordt een week van tevoren voorafgegaan door de voorbereiding en op de dag zelf gevolgd door de dankzegging.
In woon-zorgcentrum "Voor Anker" wordt op deze zondag ook een dienst gehouden, waarin het Heilig Avondmaal wordt bedient. Deze dienst is bestemd voor die bewoners van "Voor Anker" en leden van de gemeente die om bepaalde redenen de diensten in de kerk niet kunnen bijwonen.
Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal  maakt de Kerkenraad bekend, dat op een bepaalde plaats en tijd gelegenheid wordt gegeven aan ambtsdragers en lidmaten van de gemeente tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten. Vervolgens behandelt de kerkenraad de ingebrachte bezwaren en neemt zonodig de vereiste maatregelen. Men noemt dit censura morum.
Op zaterdagavond voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er in verschillende kerken een uur van bezinning. Informatie hierover vind u bij de rubrieken over de wijkinformatie.
Voor meer informatie over de sacramenten zie het plaatselijk reglement artikelen 13.

In zijn vergadering van 28 september 2004 heeft de Algemene Kerkenraad een procedure voor het aanvragen en behandelen van het voorkeurlidmaatschap vastgesteld.

 

Het gaat daarbij om de mogelijkheid om lid te worden van een voorkeur-wijkgemeente, niet zijnde de eigen woon-wijkgemeente. Een lidmaatschap met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar kerkorde daar een aantal regels voor opgesteld en de Algemene Kerkenraad heeft daar omheen de hierboven vermelde procedure gemaakt.

 

De centrale hervormde gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten die ieder een bepaald geografisch gedeelte van de burgerlijke gemeente omvat. Wonen in één van de wijken betekent automatisch dat men lid is van deze wijkgemeente en dat men aan haar pastorale zorg is toevertrouwd.

 

Met het voorkeurlidmaatschap geven de kerkorde en de bovenvermelde procedure een mogelijkheid om een wijkgemeente van eigen voorkeur te kiezen.

 

Deze mogelijkheid heeft echter ook een aantal negatieve kanten.

 

De jarenlange perforatiepraktijk in de Nederlandse Hervormde Kerk heeft laten zien dat de gevolgen voor de (wijk)gemeenten groot kunnen zijn. Ook in onze gemeente kunnen deze ontwikkelingen er toe leiden dat er (te) grote kwantitatieve en kwalitatieve verschillen ontstaan tussen de wijken. Wijkgemeenten die te klein of te groot worden. Wijkgemeenten die hun oorspronkelijke identiteit verliezen en hoe langer hoe meer het karakter van een “mentale wijkgemeente” aannemen. Wijkgemeenten die alleen op centraal niveau nog “iets met elkaar hebben”. Het “samen één gemeente zijn” komt daarmee onder steeds groter druk te staan.

 

Vandaar dat de wijkkerkenraden tot nu toe geen voorstander waren van de mogelijkheid tot perforatie tussen de wijken onderling.

 

Maar vanwege ontwikkelingen in het burgerlijke en kerkelijke leven werd de roep om lid te worden van een wijkgemeente van eigen voorkeur steeds luider. Daarbij is te denken aan de groei van Huizen en daarmee de toestroom van gemeenteleden uit gemeenten met een andere identiteit, de groeiende mondigheid en een grotere mobiliteit van gemeenteleden. Hierdoor zijn omvangrijke interne mutatiestromen op gang gekomen en is een grotere verscheidenheid tussen de wijken ontstaan. 
De wijkkerkenraden werden daarom meer en meer geconfronteerd met de spanning tussen het ideaal van het lid-zijn van de eigen woon-wijkgemeente en de realiteit van het zich niet thuis voelen in die woon-wijkgemeente.

 

Dit spanningsveld kon zo niet langer blijven bestaan en heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van de procedure voor het voorkeurlidmaatschap, die daarna door de kerkenraden met pijn in het hart is aangenomen.

 

De Algemene Kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2005 de procedure in werking te stellen. Leden van de wijkgemeente kunnen vanaf die datum de aanvraagformulieren voor het voorkeurlidmaatschap telefonisch aanvragen en daarna afhalen bij hun wijkledenadministrateurs. De wijkledenadministrateurs zullen tegelijk met de aanvraagformulieren ook een kopie van de procedure aan de aanvrager overhandigen. De ingevulde formulieren worden daarna ingeleverd bij de scriba van de voorkeurwijkgemeente.

 

 

Dit geldt ook voor die gemeenteleden die al eerder een (schriftelijke) aanvraag voor (toen nog zogenoemde) perforatie bij de (wijk)kerkenraad hebben ingediend.

 

De Algemene Kerkenraad meent dat met deze procedure allerlei pastorale noodsituaties van individuele gemeenteleden kunnen worden gelenigd, maar spreekt de wens en verwachting uit, dat dit niet zal leiden tot grote verschuivingen tussen de wijken. De Algemene Kerkenraad doet daarom een ernstig beroep op ieder gemeentelid die van plan is het voorkeurlidmaatschap aan te vragen, zijn of haar individueel belang ook af te wegen tegen het bijbelse belang van de eenheid (in verscheidenheid) van en in de gemeente.

 

De procedure voor het voorkeurlidmaatschap is te vinden in artikel 3 van het plaatselijk reglement

Adressen van de scriba's van de wijkgemeenten:

Oude kerk  Nieuwe kerk Zenderkerk  Meentkerk

Adressen van de wijkadministrateurs zijn te vinden in de rubriek ledenadministratie.