Giften en schenkingen

Ten behoeve van uw belastingaangifte delen wij u het volgende mee:

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in november 2007 een groepsbeschikking ANBI ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende zelfstandige onderdelen zoals de Hervormde Gemeente Huizen. Hierdoor zijn alle giften, binnen de daarvoor geldende regels, aan de Hervormde Gemeente Huizen aftrekbaar voor de belasting.

Periodieke schenkingen
Het is mogelijk onze kerk een schenking (bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage) te doen in de vorm van een periodieke schenking. Bij het schenken op deze wijze zegt u middels een schriftelijke overeenkomst toe uw structurele schenking voor (minimaal) vijf jaar te voldoen. Het grote voordeel voor u is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en u dus een deel terugontvangt van de belastingdienst. Schenkingen die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn niet - of slechts gedeeltelijk – aftrekbaar. Voorheen was een notariële akte vereist voor het vastleggen van een periodieke schenking, vanaf 2014 is een onderhandse schenkingsovereenkomst voldoende, een voorbeeld treft u hierbij aan: Onderhandse schenkingsovereenkomst

Schenkingen geschieden aan:

  • Protestantse Kerk in Nederland – Hervormde Gemeente Huizen
  • RSIN/fiscaal nummer 0026.08.856

Bij het doen van een periodieke schenking geven wij graag in overweging uw extra fiscale voordeel (voortvloeiend uit de volledige aftrekbaarheid) om te zetten in een verhoging van uw eerder voorgenomen schenking. U hoeft dan (netto) niet meer te betalen en de gemeente mag rekenen op een hogere bijdrage welke volledig ten goede komt aan alle kerkelijke activiteiten. Een berekening van de verschillen in belastingteruggave bij een bepaald inkomen en (periodieke) schenking kunt u eenvoudig maken op www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel

Voor al uw vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, telefonisch 035 303 34 84, per mail kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl of met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl.