Uitleg over de basisliturgie met hedendaagse vormgeving.

Uitleg over de basisliturgie met hedendaagse vormgeving.

Uitleg over de basisliturgie met hedendaagse vormgeving.

(bijgewerkt 27 april 2015)
28 november 2014
, Introductie. Info liturgie (1): Vanaf de startzondag, 14 september jongstleden, hanteren we als wijkgemeente Meentkerk een ‘liturgie met een hedendaagse vormgeving’. Het leek ons goed om u en jou (vanaf nu ga ik verder met ‘u’, maar lees gerust ook ‘jij’) daarover in de komende kerkbladen nog een keer informatieve uitleg te geven. We hopen dat iedereen zo scherp blijft houden hoe we tot deze vormgeving zijn gekomen en welke bedoeling er steekt achter bepaalde onderdelen van de dienst. De kerkenraad is bezig met de implementatie. Dan loop je altijd tegen bepaalde dingen aan en dat vraagt om beslissingen en/of bijsturing. Volgend jaar is er een evaluatie gepland. Dat duurt bewust nog even, maar dat wil niet zeggen, dat u niet nu al mag aangeven, wat u van bepaalde zaken vindt. Een verandering in de liturgie doet vaak behoorlijk wat met ons. We vragen u om betrokkenheid en geduld om samen als wijkgemeente deze route te lopen en dat op het oog te hebben wat goed is voor de wijkgemeente als geheel. U heeft gemerkt dat bepaalde onderdelen van de eredienst anders verlopen dan u tot dat moment gewend was, en dat is dus best even wennen. Dat geldt zowel voor u als gemeentelid als voor ons als kerkenraad. Bepaalde elementen in de eredienst zijn veranderd, zoals de stilte ter voorbereiding op de dienst (dit element is vervallen met ingang van 22 maart 2015 n.a.v. evaluatie eredienst 10 maart 2015; zie bericht Huizer Kerkblad van 20 maart 2015 hieronder), het samen aanwezig zijn van de kerkenraad en de gemeente bij aanvang van de dienst, een liederenblok, het Bijbellezen door gemeenteleden, het moment van delen, de bloemengroet, het welkom heten door en de mogelijkheid tot een gesprek na de dienst met gemeenteleden. De belangrijkste elementen van de eredienst zijn ongewijzigd gebleven: Votum en groet, de wetslezing of de toepassing ervan, de Schriftlezing, de Woordverkondiging, de zegen, en het antwoord van de gemeente in de geloofsbelijdenis, de gebeden, het zingen en de inzameling van de gaven. Uiteindelijk gaat het erom, dat God met Zijn Woord tot ons komt. Het centrum van de eredienst is de ‘dienst der verzoening’, de prediking van het Evangelie. De voorganger verkondigt in de Naam van God het heil, opent de Bijbel en vertolkt namens de sprekende God de woorden van God, legt de zegen op de gemeente en deelt de tekenen van het heil uit. De kerkenraad heeft het verlangen dat de liturgie met een hedendaagse vormgeving dienstbaar is aan deze ‘dienst der verzoening’, die we als gemeente in genade mogen ontvangen. Een aantal keer worden in het wijkbericht bepaalde elementen van de liturgie eruit gelicht. Volgende week iets over gastvrijheid.

5 december 2014, Welkom. Info liturgie (2): Deze keer een toelichting in het kader van gastvrijheid. De eredienst begint bij het ‘welkom heten’ van gemeenteleden en gasten door gemeenteleden van het ontmoetingsteam. We heten elkaar welkom, want waar kun je zondags beter zijn dan in het huis van God? Het is niet alleen een taak van het ontmoetingsteam. Het is een opdracht voor ons allemaal om mensen gastvrij te ontvangen in de dienst. Christenen moeten werken aan een gastvrije mentaliteit. In Romeinen 12:13 vermaant Paulus de gemeente: ‘Leg u toe op de gastvrijheid.’ Gastvrijheid is dus niet alleen iets waar we voor moeten open staan, wanneer de gelegenheid zich voordoet, maar iets waar we naar moeten zoeken. Waar wij in onze cultuur bij gastvrijheid al snel denken aan vrienden en familieleden, verwijst dit woord in de Bijbel juist niet naar die groep mensen, maar naar de vreemdelingen, mensen die we niet kennen en waarmee we niet dadelijk een band hebben. Dit kunnen buitenlanders zijn, maar tevens andere landgenoten. Het is een opdracht die we uit liefde voor God uitvoeren, om zo Zijn liefde te uiten naar de mensen rondom ons, christen of niet. De kerkenraad vindt het zeer waardevol dat we als gemeente elkaar elke zondag welkom heten in Gods huis. Het ontmoetingsteam mag daarin de gehele gemeente een voorbeeld zijn. Volgende week een vervolg over het begin van de dienst en de lofprijzing.

12 december 2014, Ontmoeting en Voorbereiding. Info liturgie (3)(gewijzigd met ingang van 22 maart 2015 n.a.v. evaluatie eredienst 10 maart 2015; zie bericht Huizer Kerkblad van 20 maart 2015 hieronder): Wat gebeurt er eigenlijk voorafgaand en aan het begin van de dienst? Voorafgaand aan de dienst zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste de onderlinge ontmoeting en ten tweede de voorbereiding op de dienst. Om aan beide recht te doen, is ervoor gekozen om gemeenteleden de gelegenheid te geven elkaar te begroeten en te spreken voor de dienst. Net voor het begin van de dienst voegt de kerkenraad met de voorganger zich bij de gemeente om met elkaar stil te worden en ons voor te bereiden op de dienst. In een eredienst, waarbij we geloven dat God tot ons komt, is stilte op z’n plaats. Om ons los te maken van alle dagelijkse zaken en onze gedachten te richten op God. Als gemeente en als kerkenraad bereiden we ons voor op wat komen gaat. Het orgelspel en het zingen van een aanvangslied helpen ons daarbij. Na stil gebed volgen votum en groet. Het wordt duidelijk in wiens Naam we samen zijn en de gemeente wordt uit Gods Naam begroet. Daarna is er het moment om God de eer en lof toe te zingen. We hebben gekozen om enkele liederen met elkaar te zingen. Liederen van lofprijzing en toewijding. Want, ‘groot is Hij, allerhoogste Heer, onze vredevorst. Wat een God is Hij!’ De organist en een aantal gemeenteleden dragen bij aan de muzikale begeleiding van deze liederen. De vrije liederen door de muziekgroepen, de Psalmen en gezangen door de organist. Zij zijn dienstbaar om samen met de gemeente God groot te maken! Volgende week iets over het kindermoment.

19 december 2014, Kindermoment en Kindernevendienst. Info liturgie (4): Dit keer iets over het kindermoment. Dit is een terugkerend element in de eredienst. De kinderen horen er namelijk helemaal bij. Daarom krijgen zij een speciaal plekje in de dienst. Het is een middel om de kinderen te betrekken op de Woordverkondiging. Vaak heeft de voorganger een gesprekje met de kinderen, soms doen de leden van het kindermomentteam dit. Wat is het mooi om de gezichten van de kinderen te zien glunderen en stralen als zij in een gesprek reactie geven op vragen en opmerkingen. Vaak een gedachte om mee te nemen en over door te denken, vaak een herkenbaar element wat terugkomt in de prediking. We hopen dat de kinderen zich op deze wijze nog meer betrokken voelen op de eredienst. Voor de leeftijden van groep 1/m 6 hebben we geregeld Kindernevendienst. De kerkenraad is dankbaar voor al die gemeenteleden die met de kinderen in en tijdens de dienst optrekken om hen te helpen te groeien in geloof om zo hun hart aan Jezus te geven.

2 januari 2015, Dialogisch karakter. Info liturgie (5): Ditmaal het dialogisch karakter van de eredienst en met name het antwoord van de gemeente richting de Here God en ten opzichte van elkaar. Na de Woordverkonding zingt de gemeente. Het is het antwoord van de gemeente op Gods Woord. In de liturgie van een eredienst is het ‘Woord’ en ‘antwoord’ in diverse gestalte terug te zien. In deze ‘dialoog’ antwoordt de gemeente op Gods Woord(en). De gemeente reageert door schuldbelijdenis, aanbidding, lofprijzing, gebed, lied, deelname aan sacramenten, gemeenschap, inzameling (offerande) en dienstbetoon in en buiten de samenkomst. Het moment van delen staat in dat kader. Het is een terugkerend moment in de eredienst. Tijdens het moment van delen, deelt een kerkenraadslid enkele mededelingen, waaronder de aankondiging en uitleg van de inzameling van de gaven. Er kan ook iets door een gemeentelid worden gezegd, bijvoorbeeld over bepaalde diaconale projecten die door de (wijk)gemeente worden ondersteund. De ambtsdrager vertelt u ook waar de bloemen van de bloemengroet naar toe gaan. Deze bloemen worden vanuit de gemeente gegeven aan gemeenteleden die een bemoediging kunnen gebruiken of waarmee we willen delen in vreugde. Het bloemengroetteam draagt elke zondag zorg voor een mooie bos bloemen en dat deze bos terecht komt bij degene die de bloemengroet ontvangt. De kerkenraad is dankbaar voor al die mensen die op deze wijze ‘in stilte’ bijdragen aan de eredienst. Volgende week een vervolg over de zegen, die we meekrijgen.

9 januari 2015, Eind van de eredienst. Info liturgie (5): Ditmaal het eind van de eredienst. De eredienst sluit af met het ontvangen van de zegen van God. Een bijzonder moment. Met deze zegen mogen wij als gemeente de week ingaan. Het eerste woord dat in de zegen tot ons komt, is het woord ‘zegenen’ zelf. Het betekent eigenlijk ‘met kracht begiftigen'. We zouden ook kunnen zeggen: de Here God geeft kracht aan hen die de zegen ontvangen. We krijgen de kracht om de weg van het leven te gaan en om de moeilijke dingen die we tegenkomen goed te kunnen doorstaan. De Here belooft dat Hij degene die gezegend wordt, zal beschermen en bewaren. De liefde en de goedheid die God geeft, zijn niet door ons verdiend. God geeft Zijn zegen uit pure goedheid en genade. Hij geeft Zijn vrede, de ‘shalom’. De vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als u vrede hebt met God, dan komt er ook vrede met de mensen om u heen. Dan wordt u eerlijk, en kijkt u met de ogen van de Here Jezus naar andere mensen om u heen.
Als u wilt napraten over de dienst, iets wilt delen over het geloof of wilt spreken over de woorden die in de dienst gesproken zijn, zijn er gemeenteleden van het Ontmoetingteam die daarvoor speciaal beschikbaar, te herkennen aan de naambadges.  De kerkenraad is dankbaar dat het Ontmoetingsteam op deze wijze zich dienstbaar stelt aan  de eredienst en aan mensen die deel uit maken van de eredienst. Schroom niet om met hen aan een praatje te maken, met hen te bidden of gebed te ontvangen. Het is rijk als we met elkaar leren delen over het geloof en elkaar helpen te groeien in geloof, zodat we zien hoe de Heilige Geest werkt in levens van mensen.

20 maart 2015 en 17 april 2015 Besluitvorming n.a.v. de evaluatie van de eredienst. (bewoording op enkele plaatsen enigszins aangepast t.o.v. de in het Kerkblad gepubliceerde tekst)  Zoals bekend heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 10 maart jl. de liturgie met een hedendaagse vormgeving geëvalueerd. Bij de evaluatie werd vastgehouden aan de uitgangspunten van het beleidsdocument ‘Zondag en eredienst; liturgie met een hedendaagse vormgeving’ (maart 2014). Tijdens de evaluatie werd dankbaar gebruik gemaakt van de reacties, die u/jij via de sectieouderling of rechtstreeks aan de kerkenraad hebt doorgegeven. Na de evaluatie heeft de kerkenraad een aantal besluiten genomen, waarvan de kerkenraad meent dat deze recht doen aan de bestaande uitgangspunten én aan de verzamelde reacties vanuit de wijkgemeente. De besluiten hebben betrekking op zowel de ochtend-, als de middagdienst.

  • De aanwezigheid van een ambtsdrager voor de begroeting in de hal van de kerk komt te vervallen;
  • Met ingang van aanstaande zondag (22 maart 2015) zal de kerkenraad om 09.30/17.00 uur i.p.v. 09.25/16.55 uur de kerkzaal binnenkomen;
  • De zitplaats van de kerkenraad verandert. Voortaan zal de kerkenraad in de één na voorste bank aan de straatzijde plaatsnemen;
  • De voorbereiding op de dienst zal een andere vorm krijgen. Het 5 minuten ‘stiltemoment’ komt te vervallen. In plaats daarvan zal na het woord van welkom een aanvangslied staande gezongen worden. Na het aanvangslied volgt het stil gebed, votum en groet, waarna de gemeente gaat zitten;
  • De tijdsduur van het orgelspel voor aanvang van de dienst zal naar 10 minuten gaan. Hiermee is de tijdsduur van het orgelspel voor aanvang van de dienst gelijk aan de situatie van vóór september 2014;
  • Gelegenheid voor ontmoeting is er tot 9:30/17:00 uur. Met het binnenkomen van de kerkenraad begint de dienst. Tevens is dit het moment om stil te worden;
  • Ten aanzien van het blokje ‘liederen van lofprijzing en toewijding’ wil de kerkenraad komen tot een meer gevarieerd aanbod van ‘vrije’ liederen. Dit hadden we besloten (in het document ‘Zondag en eredienst’ staat: ‘bijv. uit de bundels: ‘Zingende Gezegend’, ‘Tussentijds’, ‘Zingend Geloven’, ‘Opwekking’, ‘Johan de Heer’, ‘Op Toonhoogte’, ‘Evangelische Liedbundel’, een kinderlied, kerkliederen van Sela, etc.’) en dat dient verder uitgewerkt te worden samen met een liederencommissie. Deze commissie zal, samen met de muzikanten, de voorganger ondersteunen door het verzamelen en vastleggen van ‘vrije’ liederen, die inhoudelijk passen bij het gereformeerde karakter van onze gemeente en die, eventueel na oefening, zingbaar zijn door de gemeente;
  • Voortaan zullen ook de psalmen en gezangen op het scherm worden geprojecteerd. Dat geldt niet voor de Bijbellezing. We vinden het belangrijk dat gemeenteleden zelf meelezen in hun bijbel of via hun eigen digitale middelen. Op die manier kan een predikant ook verwijzen naar het Bijbelgedeelte en kun je als kerkganger ook zien in welk groter verband een Bijbelgedeelte staat. We hopen dat dit het Bijbelgebruik blijft bevorderen. We maken dus onderscheid tussen het gebruik van psalmboek en liederenbundels enerzijds, en het gebruik van de eigen Bijbel anderzijds. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (N.B.V.), dan wordt de tekst wel op het scherm getoond.
  • Vanaf zondag 19 april 2015 zal in de middagdienst de inzameling van de gaven niet langer apart worden aangekondigd door een ambtsdrager. De bestemming van de gaven zal op het scherm worden geprojecteerd. Alleen als er ’s middags iets te delen is, zal de ambtsdrager naar voren komen tijdens het moment van delen, dat dan voor het moment van inzameling van de gaven zal plaats vinden.

De kerkenraad vertrouwt erop dat bovengenoemde aanpassingen ten goede zullen komen aan het verloop van de erediensten in de Meentkerk.