Nieuwe kerk

Pastoraal overleg

Pastoraal Overleg

Door de kerkenraad wordt twee maal per jaar een Pastoraal Overleg georganiseerd. Dit overleg heeft ten doel al het bezoekwerk in de wijk op elkaar af te stemmen en de pastorale behoeften in de wijk te peilen en waar nodig in bepaalde situaties - aanvullend op het reguliere werk van predikant en ouderlingen – naar een meer gerichte oplossing te zoeken. Aan dit overleg nemen deel:
- onze wijkpredikant en de pastorale ouderlingen
- vertegenwoordiger(s) van de commissie Vrouwen Contact Groep (VCG); voorzitter van deze commissie is Coby Wiesenekker (tel. 5261284)
- vertegenwoordiger(s) van de commissie Psycho Pastorale Begeleiding (PPB); contacten lopen via de predikant (vacant)  of de pastorale ouderlingen.

- vertegenwoordigers van de Evangelisatie Commissie; voorzitter van deze commissie is ouderling Wijgert Van As, 526 53 13

vertegenwoordiger ouderenpastoraat
Wanneer u denkt dat er mensen in de wijk zijn die te weinig aandacht krijgen of dreigen te vereenzamen of gewoon meer pastorale hulp behoeven dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de leden van dit overleg. Ook als u zelf behoefte heeft aan extra pastorale steun, schroom dan niet om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. Het centrale aanspreekpunt van  het Pastoraal Overleg  is ouderling Gert van de Ridder, tel. 526 02 23.


Psycho Pastorale Begeleiding (PPB)
PPB is een aanvulling op het gewone pastoraat. De begeleiding kan nodig zijn bij plotselinge gebeurtenissen en problemen. PPB kan ook een aanvulling zijn op de behandeling van een hulpverlener. De begeleiding is vaak intensief en langdurig.
De verwijzing naar de PPB verloopt via de predikant of via de ouderling. Daarnaast bent u vrij persoonlijk contact op te nemen met de medewerkers PPB.
Er zijn drie medewerkers PPB in de wijk:
- Nel Alta, Ceintuurbaan 12a, tel. 525 86 50
- Deliana Heutink, Rembrandtlaan 7, 526 34 77

- Henk Brasser, Kastanjelaan 3, 524 21 21