Nieuwe kerk

Toelichting missie

Toelichting op onze Missie

Op basis van de wijkgemeente avond van 9 april 2014 en gesprekken in de kerkenraad hebben we deze missie opgesteld. De Woord verkondiging en het missionair-zijn waren daarbij belangrijke kernpunten.

Een missie heeft als doel te verwoorden waarvoor we staan en waarnaar we op weg zijn. Met andere woorden wat willen wij, hoe willen we dat bereiken en welke normen en waarden vinden we belangrijk.
In de missie wordt gepoogd een balans te vinden tussen enerzijds een verdieping van de geloofsrelatie met Jezus Christus en anderzijds een open houding naar de mensen om ons heen die de Heere Jezus nog niet kennen.

De wijkgemeente Nieuwe kerk wil een deel zijn van de levende gemeente van Jezus Christus.
Jezus Christus is het Hoofd van Zijn Gemeente. Van die levende gemeente willen wij een deel zijn. In afhankelijkheid van Hem. De Heere Jezus zegt: “Ik ben de Wijnstok en u de ranken. Die in mij blijft en Ik in hem, zal veel vrucht dragen, want zonder Mij kunt u niets doen.”

Gericht op Zijn wederkomst zoeken wij naar een verdieping van onze relatie met Hem vanuit Gods Woord in deze tijd. Persoonlijk en als gemeente.
We zijn op weg naar de wederkomst van Christus, daar willen we ook meer nadruk op leggen: leven in verwachting. Verdieping van onze relatie met Hem van uit Gods Woord in deze tijd is essentieel. Dat betekent concreet, hoe kun je christen zijn in deze tijd, in 2014? Dat vraagt een actuele prediking, en Bijbelstudie bij de Bijbelkring, actuele catechisatie naar onze jongeren, etc. vanuit Gods Woord, Zijn onfeilbare Woord.

We hebben een open oog voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Wij zijn gezonden om te getuigen in Woord en daad. Wij vormen geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst. De boodschap van het Evangelie is te kostbaar om voor ons zelf te houden. We gunnen iedereen het goede nieuws over Jezus Christus en zijn Koninkrijk.
De persoonlijke en verwachtende geloofsrelatie is fundamenteel voor de open en uitnodigende opstelling naar onze naasten. We willen een open gemeente zijn. Als we zelf iets hebben ervaren van de kostbaarheid van het Evangelie, dan kunnen we die niet voor ons zelf houden. Hoe dieper onze persoonlijke relatie met Jezus is hoe meer we anderen dat ook gunnen. Jezus Christus is de enige bron om een getuigende gemeente te zijn.

Daarbij gaat niet om activiteiten maar om een houding, een gunnende houding, gericht op gasten, op iedereen. Of je wilt of niet, je bent een getuige. Mensen in onze omgeving zien onze kerkgebouwen, ze moeten ons als mensen die geloven. Dat geeft een indruk. Positief of negatief. Daar ligt een belangrijke opdracht voor ons allen: welke indruk laten we achter? Je hoeft je dus niet af te vragen of we een missionaire gemeente zijn. We zijn het al! Als wijkgemeente, maar ook ieder van ons persoonlijk!

De missie biedt ons een handvat om ons doen en laten aan te toetsen, van ons als kerkenraad, maar eigenlijk van ons allemaal als leden van de wijkgemeente. Het biedt houvast en richting en moet willekeur vermijden. We willen deze missie dan ook duidelijk en regelmatig naar elkaar communiceren. We zullen en mogen elkaar aanspreken op deze missie.

Uiteindelijk is ook onze missie gericht op de glorie en eer van de Drie-enige God. Dat is en moet ons hoogste doel blijven.