Zenderkerk

Inhoud van de diensten

Eredienst

Iedere zondag en op kerkelijke feestdagen komen we als gemeente naar de Zenderkerk om daar God en elkaar te ontmoeten. Het zijn voor ons de hoogtepunten in de week: samen bidden, samen zingen en samen luisteren naar wat God ons wil zeggen. De morgendiensten beginnen om 9.30 uur en duren tot ongeveer 11 uur. Zowel vóór (vanaf ongeveer 9.00 uur als na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk waar koffie en thee, en voor de kinderen limonade beschikbaar is.

In de morgendiensten wordt de liturgie volledig “gebeamd” op een groot scherm op de muur. De kerkenraad moedigt het eigen gebruik van de Bijbel tijdens de verkondiging ook nadrukkelijk aan.

Tijdens de morgendiensten wordt door verschillende gemeenteleden meegewerkt aan de diensten door het verzorgen van de schriftlezing en het deelnemen aan de muziekgroep.

De predikanten die voorgaan in de diensten worden wekelijks vermeld in het Huizer Kerkblad en op de website www.hervormdhuizen.nl.

Sinds 1 oktober 2015 hebben de middagdiensten een andere invulling. Voor de hele gemeente worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Nieuwe Kerk, Meentkerk en de Zenderkerk naast de reguliere diensten bij de dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal, de aangepaste kerkdiensten en de avonden van Generation Praise andersoortige diensten georganiseerd in of de Zenderkerk of de Nieuwe Kerk. Er is altijd een gezamenlijke dienst in de Meentkerk om 17:00 uur, behalve op Avondmaalszondagen. Dan is er in alle drie de kerken een dienst met voorzetting van het Heilig Avondmaal en dankzegging. Voor exacte tijden en locatie van deze diensten wordt verwezen naar het Huizer Kerkblad.

Voorbede, Mededelingen en Moment van delen

Voorbede
Een belangrijk element in de eredienst is de voorbede. We willen zo als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar moeiten, zorgen en verdriet, maar ook vreugde delen en voorleggen aan onze God.
De voorbeden voor zieken, huwelijksjubilea, etc. kunt u doorgeven aan de scriba, ouderling Henrik Bor, tel. 5241714/06-21112564, e-mail zenderkerk@hervormdhuizen.nl. Wilt u hem dit, zo mogelijk, ruim van tevoren melden?

Mededelingen
Voorafgaande aan de morgendiensten kunnen mededelingen van de kerkenraad en ook van andere kerkelijke activiteiten gepresenteerd worden met de beamer. Ook voor stichtingen en verenigingen met christelijke identiteit gelieerd aan onze (wijk)gemeente is er ruimte om iets op de beamer te laten plaatsen. Informatie dient wel te gaan om niet-commerciële zaken. Deze presentatie vervangt grotendeels de afkondigingen.
Berichten van activiteiten dienen - kort en krachtig - uiterlijk vrijdag bij de scriba aangeleverd te worden. Er mogen ook foto’s toegezonden worden van bv. pasgeboren kinderen, jubilarissen etc. Door het toesturen hiervan wordt expliciet toestemming gegeven deze foto’s in de kerk met de beamer te tonen. De eindredactie van de berichten geschiedt door de scriba.

Moment van delen
Sinds de introductie van de nieuwe liturgische invulling is het mogelijk om in het ‘moment van delen’ zaken, gebeurtenissen e.d. te delen met de gemeente. De coördinatie van het moment van delen is de verantwoordelijkheid van de scriba. Ook wordt in het moment van delen een bloemengroet uitgedeeld aan een gemeentelid. De bloemengroet gaat naar gemeenteleden die een groet en bemoediging kunnen gebruiken i.v.m. ziekte, zorgen, e.d., maar ook bij mooie gebeurtenissen. Mocht u iemand willen aandragen, dan kan dat ook bij de scriba.

Bediening Heilige Doop

Doorgaans is er eenmaal in de 2 á 3 maanden gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop in het midden van de gemeente, waarbij onze wijkpredikant voorgaat.

Voordat de doop bediend wordt, vindt er een doopgesprek plaats met de ouders. De ‘doopgesprekken’ worden gehouden op de woensdagavond ongeveer twee weken voor de doopdienst in de consistorie van de Zenderkerk. Tussen het doopgesprek en de bediening van de Heilige Doop wordt door de sectieouderling(en) een doopbezoek afgelegd bij de ouders.

Viering van het Heilig Avondmaal

Naast de wekelijkse verkondiging van het Woord en de bediening van de Heilige Doop vieren we als gemeente ook het Heilig Avondmaal. Bij het de viering van het Heilig Avondmaal gedenken het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus en wat Hij daarin voor ons gegeven heeft. Dat komt tot uitdrukking in het breken van het brood (symbool voor het gebroken lichaam van onze Here) en in de wijn (als teken van het vergoten bloed van onze Here). In dankbaarheid aan Zijn overwinning over de dood, mogen we het Avondmaal vieren totdat Hij terugkomt. Om zo invulling te geven aan de Bijbelse opdracht vieren we in ieder geval op 5 zondagen het Heilig Avondmaal.

Op de zondag, vóór de viering van het Heilig Avondmaal, wordt er een voorbereidingsdienst gehouden. Voorafgaand aan deze voorbereidingsdienst is er gelegenheid voor Censura Morum. (Letterlijk betekenen deze Latijnse woorden zoiets als: ‘onderzoek naar goed gedrag’. In de tijd voorafgaande aan het avondmaal onderzoeken we bij onszelf of er iets is tussen mij en een ander lid van de gemeente wat de gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal in de weg zou kunnen staan. Censura Morum wil zeggen dat je, voordat je aan het avondmaal komt, je eerst moet proberen je te verzoenen met je naaste, ‘voor zover het van u afhangt’ (Rom. 12:18))

Wilt u in verband hiermee een gesprek met een lid van de kerkenraad dan kunt u dat kenbaar maken aan de scriba, ouderling Henrik Bor, tel 5241714 of via de mail: zenderkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Op de zaterdagavond, voor de Avondmaalszondag is er voor de hele gemeente van 19.00-19.45 uur een bezinningsmoment in de Nieuwe Kerk.

Aangepaste kerkdiensten

Elk seizoen worden er in de Zenderkerk vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. De aangepaste kerkdiensten zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder een lichamelijk en/of visuele handicap). Deze diensten zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. In deze diensten, die beginnen om 14.45 uur, gaan de plaatselijke predikanten voor.
De aangepaste kerkdiensten worden gehouden op de volgende zondagmiddagen:

Contactpersoon: mw. Liedewij Baas, tel. 035-5260466, email: liedewijbaas@hotmail.com 

Voor mensen met een verstandelijke beperking wordt ook catechese verzorgd.

Project Kerk en School

Dit is een samenwerking tussen de Christelijke basisscholen van Ichtus en de kerk. In een ochtenddienst wordt de projectweek afgesloten met een themadienst, toegespitst op het project waar de kinderen in de voorafgaande week aan gewerkt hebben. Ook worden er werkjes en tekeningen in de kerk opgehangen die de kinderen aan hun ouders en andere familieleden kunnen laten zien. Zoals alle morgendiensten in de Zenderkerk worden de projectdiensten afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken in de hal van de kerk.

Dit seizoen worden de projectzondag gehouden op: 10 maart 2019.

Stille week

In de Stille Week van 15 t/m 18 april 2019 willen we ons concentreren op het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus door middel van schriftlezing, stilte momenten, samenzang en gebed.
De Stille Week bijeenkomsten worden van maandag t/m donderdag gehouden van 19.15-19:45 uur in de Nieuwe Kerk. Op Goede Vrijdag is er ’s avonds dienst in de Zenderkerk.

U bent van harte welkom.

Diensten (terug)luisteren?

Kunt u (tijdelijk) de kerkdiensten niet bezoeken en wilt u de dienst via internet meeluisteren, of wilt u een dienst terugluisteren? Dat is mogelijk op verschillende manieren:

Via internet: U kunt terecht op www.kerkdienstgemist.nl  of via deze website de speciale app downloaden. Ook kunt u hier de opname zelf downloaden en bewaren indien gewenst. Let op: de diensten zijn na 6 maanden niet meer te downloaden en te bewaren.
Via kerkradio: Kunt u langdurig niet bij de diensten aanwezig zijn? Elke zondag worden de diensten van alle wijkgemeentes van de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden via de kerkradio. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, telefoon 035 3033484 en/of email kerkelijkbureauonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
Via cd: Ook is er de mogelijkheid om via een cd-speler de diensten te beluisteren. De heer Louis de Groot, Blaricummerstraat 24, tel. 035-5256820, draagt zorg voor deze prekendienst. Bij hem kunt u ook cd's bestellen van preken die u nog eens wilt horen.